Малиновський Валентин Ярославович

Український вчений-політолог, педагог, управлінець, громадсько-політичний діяч

Біографія. Творчий доробок

Малиновський Валентин Ярославович - доктор політичних наук, професор кафедри політології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, начальник Управління державної служби Нацдержслужби України у Волинській області.

Народився 2 січня 1959 року в м. Рожище Волинської області. У 1981 році закінчив Рівненський державний інститут культури. 3 1981 по 1983 роки проходив строкову військову службу.

У кінці 1980-х років Валентин Малиновський активно включився в громадсько-політичне життя Волині. Був одним із засновників Рожищенського осередку Народного руху України, районну організацію якого згодом очолив. У 1992 році був обраний депутатом Волинської обласної Ради народних депутатів. У цьому ж році став співголовою Волинської крайової організації НРУ.

Роботу в органах влади розпочав 1992 року на посаді керівника секретаріату Рожищенської районної ради народних депутатів.

З 1993 року працював радником глави Волинської облдержадміністрації з політичних питань. З 1993 по 1994 роки був членом Луцького міського виконавчого комітету. У грудні 1994 року призначений на посаду заступника начальника управління культури Волинської облдержадміністрації.

У 1995-1996 роках навчався в Українській Академії державного управління при Президентові України, яку закінчив з відзнакою, отримавши кваліфікацію магістра державного управління та диплом Університету Північного Лондона (М.Р.А. Masterofartspublicadministration). Стажувався в Міжнародному інституті державної служби (Париж, Франція) та Міністерстві закордонних справ України.

Після навчання в Академії повернувся на Волинь, де був призначений на посаду першого заступника начальника управління культури облдержадміністрації. У 1998 році паралельно з державною службою розпочав педагогічну діяльність на кафедрі політології Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Ним були розроблені навчальні програми і викладалися курси, які вперше апробовані на Волині: «Державне управління», «Соціальне управління», «Місцеве самоврядування», «Державне та регіональне управління», «Державна служба», «Виконавчі органи влади», «Законодавчі органи влади», «Політична культура управління», «Політичний менеджмент і маркетинг», що було вагомим внеском у справу підготовки спеціалістів для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Розроблена та запроваджена у навчальний процес програма «Практика службовця» дала можливість студентам проходити практику в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

У 2002 році В. Я. Малиновський успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-методологічні засади», отримавши науковий ступінь кандидата політичних наук. У 2004 році йому присвоєно вчене звання доцента.

З 2002 по 2005 рік працював на постійній основі помічником-консультантом народного депутата України. У березні 2005 року призначений начальником новоствореного Управління державної служби Головного управління державної служби України у Волинській області. На цій посаді працює й сьогодні. За цей час під керівництвом Валентина Малиновського було започатковано проведення в області Всеукраїнських конкурсів «Кращий державний службовець» та «Приязна адміністрація», щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення», відбору претендентів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», проведення Обласної спартакіади «Здоров’я» серед державних службовців, організована Школа молодого державного службовця.

Значним є внесок В. Я. Малиновського у підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Будучи викладачем Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, він розробив основні модулі з державного та муніципального управління, запроваджені у навчальний процес цього навчального закладу.

У 2012 році Валентин Малиновський захистив докторську дисертацію на тему: «Концептуальні засади трансформації територіальної організації влади України: регіональний та місцевий рівні», отримавши науковий ступінь доктора політичних наук. З вересня 2012 року за сумісництвом працює на посаді професора кафедри політології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

В. Я. Малиновський є відомим в Україні фахівцем і практиком у галузі державного управління. Він - один із фундаторів нової науки - державного управління. Виданий ним у 2000 році навчальний посібник «Державне управління» був одним з перших вітчизняних навчальних видань у цій науковій сфері, а «Словник термінів і понять з державного управління» 2005 року - найповніший на той час в Україні. Загалом науковець є автором 155 наукових праць, найважливішими серед яких є монографії: «Державне управління» (2000, 2003, 2009), «Державна служба: теорія і практика» (2003), «Словник термінів і понять з державного управління» (2005, 2006), «Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації» (2010), «Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області: 1990-2010 рр.» (2013), а в співавторстві вийшли наступні праці: «Політологічний словник» (2005, 2013), «Енциклопедичний словник з державного управління» (2010), «Енциклопедія державного управління» (2011), «Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець XX - початок XXI ст.) (2012), «Державне управління : курс лекцій» (2012), «Державне управління: підручник» (2012).

В. Я. Малиновський є вченим секретарем Волинського регіонального наукового центру Української академії наук з державного управління, регіональним представником та членом ради Інституту аналізу політики та стратегій, членом президії Волинського обласного комітету профспілки працівників державних установ, членом навчально-методичної ради Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, головою обласного осередку Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління, членом редакційних колегій журналів «Вісник державної служби України», «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини», «Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи», редакційних колегій «Бібліотека молодого державного службовця», Волинської універсальної енциклопедії.

Відзнаки

В. Я. Малиновський нагороджений ювілейною медаллю «10 років Незалежності України» (2001), Почесною грамотою Головного управління державної служби України (2006), Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2000, 2009), Почесною грамотою Волинської обласної ради (2009), Почесною грамотою професійної спілки працівників державних установ України (2011).

Бібліографія

Малиновський В. Від декларативного – до реального самоврядування / В. Малиновський ; спілкувалася І. Гордійчук // Діалог. – 2013. – № 16. – С. 5.

Малиновський В. Волинський вибір – 2006 / В. Малиновський // Волинь. – 2007. –Ч. 8. – С. 195–216.

Малиновський В. В’ячеслав Липинський – видатний український мислитель XX століття / В. Малиновський // Віче. – 2012. – № 15. – С. 3, 10.

Малиновський В. Я. Державна служба : теорія і практика : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2003. – 160 с.

Малиновський В. Державна територія як просторова основа здійснення публічної влади / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 184191.

Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – Луцьк : Вежа, 2000. – 558 с.

Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2003. – 576 с.

Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Атіка, 2009. – 608 с.

Малиновський В. Європейські орієнтири трансформації територіальної організації влади України на регіональному рівні / В. Малиновський // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї : спецвипуск : політичний менеджмент. – Київ, 2008. – С. 260–269.

Малиновський В. Я. Запровадження регіонального самоврядування в Україні – актуальне завдання адміністративної реформи / В. Я. Малиновський // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали V наук.-практ. конф. – Луцьк, 2011. – С. 182–184.

Малиновський В. Я. Ідеї консерватизму В. Липинського / В. Я. Малиновський // Актуальні проблеми розвитку суспільства : історична спадщина, реалії та виклики XXI століття / МАУП, Волин. ін.-т ім. В. Липинського. – Луцьк, 2012. – С. 29–33.

Малиновський В. Історичні передумови виникнення місцевого самоврядування / В. Малиновський // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині : матеріали 50 Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф. – Ковель, 2013. – Вип. 50. – С. 375–378.

Малиновський В. Концептуалізація поняття «регіон» / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 163–170.

Малиновський В. Концептуалізація поняття «регіональний рівень» у системі територіальної організації влади / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 3. – С. 158–165.

Малиновський В. Липинський і монархія : ретроспектива у сьогодення / В. Малиновський // Затурці в історії України та Волині : матеріали наук.-практ. конф. : наук. зб. / Локач. райрада, Волин. обл. т-во краєзнавців. – Луцьк, 2004. – С. 173–177.

Малиновський В. Логіка і методологія дослідження трансформації територіальної організації влади / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 2. – С. 151–158.

Малиновський В. Я. Магдебурзьке право на Волині у контексті європейських традицій / В. Я. Малиновський // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 22 : Історичні науки. – С. 158–162.

Малиновський В. Механізми досягнення гендерного паритету у сфері публічної влади / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 73–80.

Малиновський В. Місто-регіон: аргументи за і проти / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 150–158.

Малиновський В. «Ніхто з нас не зробить нації...» / В. Малиновський // Волинь-нова. – 2012. – № 43. – С. 6.

Малиновський В. Я. Оптимізація функцій органів виконавчої влади України : теоретико-методологічні засади : автореферат / В. Я. Малиновський. – Чернівці, 2002. – 24 с.

Малиновський В. Особливості висвітлення проблематики територіальної організації влади у передвиборчих програмах / В. Малиновський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 151–159.

Малиновський В. Парламентські вибори 2012 року на Волині: мажоритарна складова / В. Малиновський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 9 : Міжнародні відносини. – С. 62–67.

Малиновський В. Підходи щодо організації влади на первинному рівні публічного управління України / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 169177.

Малиновський В. Предметний зміст поняття «територіальний устрій» / В. Малиновський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 1. – С. 107–115.

Малиновський В. Принципи територіальної організації влади в контексті трансформаційних процесів / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 2. – С. 209–217.

Малиновський В. Проблеми адміністративно-територіального устрою України та шляхи його реформування / В. Малиновський // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 4. – С. 125–132.

Малиновський В. Регіональне самоврядування в Україні : підходи до запровадження / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 4. – С. 157–165.

Малиновський В. Регіональний рівень організації влади країн Європи : сучасний стан і тенденції розвитку / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 139–147.

Малиновський В. Регіональний рівень України : підходи до реформування / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 4. – С. 148–156.

Малиновський В. Реформування територіальної організації влади Польщі: уроки для України / В. Малиновський // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 3. – С. 235–243.

Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2005. – 240 с.

Малиновський В. Співвідношення виконавчої влади і державного управління / В. Малиновський // Нова політика. – 2001. – № 5. – С. 36–40.

Малиновський В. Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр.) : монографія / В. Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 352 с.

Малиновський В. Субрегіональний рівень України : підходи до реформування / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 169–178.

Малиновський В. Сучасний стан і перспективи реформування публічної адміністрації в Україні / В. Малиновський // Вісник державної служби України. – 2009. – № 3. – С. 21–25.

Малиновський В. Я. Територіальна організація влади України : концептуальні засади трансформації / В. Я. Малиновський. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В., 2010. – 451 с.

Малиновський В. Територіальна організація влади : підходи до розуміння поняття / В. Малиновський // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 2. – С. 165–171.

Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали IV наук.-практ. конф. / ред. В. Я. Малиновський, Т. М. Литвиненко. – Луцьк : Волиньполіграф, 2010. – 159 с.

Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали V наук.-практ. конф. / ред. В. Я. Малиновський, Т. М. Литвиненко. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В., 2011. – 224 с.

Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали VI наук.-практ. конф. / ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновський. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В., 2012. – 178 с.

Децентралізація державного управління та розвитку місцевого самоврядування в контексті європейської практики : матеріали наук.-практ. конф. / ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк : Гадяк Ж. В., 2008. – 154 с.

Кадровий склад органів влади Волині у 2008 році / ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк, 2009. – 22 с.

Кадровий склад органів влади Волині у 2010 році / ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк, 2011. – 23 с.

Тендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновський, О. Я. Ярош. – Луцьк : Гадяк Ж. В., 2012. – 204 с.

***

Бакуменко В. Посібник для науковців і держслужбовців / В. Бакуменко // Dіалог. – 2009. – 24 груд. – С. 2.

Гуменюк Н. Наука управління державою / Н. Гуменюк // Віче. – 2000. – 5 жовт. – С. 4.

Гуменюк Н. Про державні службу та управління / Н. Гуменюк // Віче. – 2003. – 23 жовт. – С. 2.

Данилюк В. «Книга буття» волинської влади / В. Данилюк // Волин. газ. – 2014. – № 1. – С. 1, 4.

Данилюк В. Слово про державну службу / В. Данилюк // Віче. – 2006. – 9 листоп. –С. 4.

Книга вчить як державі служить... // Слово і діло. – 2003. – 3 січ. – С. 6.

Лагановський Л. Конче потрібна книжка волинянина / Л. Лагановський // Уряд. кур’єр. – 2001. – 16 січ. – С. 5.

Лимаренко О. Термінологія управління сучасною державою / О. Лимаренко // Уряд. кур’єр. – 2005. – 1 черв. – С. 4.

Малиновський В. Валентин Малиновський: «Україна починала з чистого листа» : [інтерв’ю] / розмовляв Ю. Конкевич // Про бізнес. – 2000. – № 10. – С. 8–9.

Пирожик О. «Пропоную Волинську область поділити на 5 повітів» / О. Пирожик // Волинь-нова. – 2012. – 9 серп. – С. 3.

Тертичка В. Актуальне словникове видання з державного управління / В. Тертичка // Вісник державної служби України. – 2007. – № 2. – С. 8788.

Якименко М. Для тих, хто вчиться керувати / М. Якименко // Голос України. – 2003. – 26 груд. – С. 2.

 

 

 

 

Додаткова інформація