Олена Пчілка – українська письменния, етнограф, фольклорист, громадська діячка

З автобіографії, написаної у 20-ті рр.. ХХ століття: «[...] Вродилась на Полтавщині, в повітовому місті Гадячому (колишній гетьманській резиденції) в дворянській, поміщицькій сім’ї Петра Драгоманова, що був нащадком давнішої козацької старшини при гетьманському уряді».

Виростала «без гувернанток, в оточенню тільки своєї двірської челяді, старшої й молодчої, що в ті давні часи ще добре зберігали українські етно­графічні ознаки – пісні, казки, звичаї – й українську мову».

«По смерті батьковій у 1860 році десятилітню Олену Пчілку одвезено в Київ; там брат ії, студент Київського університету (пізніше – відомий учений і публіцист український) помістив свою сестричку в школу, що звалася «образцовий пансіон для благородних дівиць».

«По скінченню своєї школи (в 1866 році) пробула Олена Пчілка ще який час у Києві, доповнюючи свою освіту читанням та слухаючи «публічних лек­цій», що були тоді у великому вподобанню у молоді [...]. В домівці ж брата свого, тоді вже жонатого, пізналася з цілим гроном молодих українців, між ними І. Рудченко, П. Житецький, М. Старицький, М. Лисенко й інші, під надихом того оточення Олена Пчілка й стала свідомою українкою».

«Одружившись в 1868 році з чернігівцем Петром Косачем, теж прияте­лем Михайла Драгоманова, переїздить на Волинь, де її муж займав посаду голови «з'їзду мирових посередників». Там «ретельно зайнялась волинською етнографією, записуванням пісень і всяких інших знадобів, словесних і ін­ших». Внаслідок «видала перший на Україні «Збірник українських народних узорів (зразків вишивання, мережаних тканок і писанок). До того видання, в 30 великих таблицях, додала теж велику наукову передмову...»

«Пізніш Олена Пчілка видала другу наукову працю на Волині. Се були «Українські колядки» – збірник з оригінально розподіленим матеріалом і науковим вислідом з поводу трьох категорій подаваних обрядових пісень».

«Чисто лексичний матеріал зібраний на Волині віддавала до словників, що складено в різні часи на Україні»,

«...Найперше видала (в Києві) збірничок «Українським дітям», з віршова­ними своїми перекладами віршів славутніх польських і російських авторів. [...] Майже одночасно надрукувала «Переклади з Гоголя» (два розмаїті зраз­ки») – «Весняної ночі» й «Записки причинного»; до тих своїх перекладів до­дала чималу передмову – історико-літературну розправу про певні правила української мови, про її здатність до перекладання нею уславлених творів світової літератури...»

«За якимсь часом починає Олена Пчілка містити [...] в українських ча­сописах та літературних збірниках свої власні твори [...]: «Забавний вечір», «Чад», «Маскарад» «Пігмаліон», «Соловйовий спів» [...] «Світло добра і любо­ві». З віршів [...]- «Думки-мережанки (ціла збірка), поема «Козачка Олена» [...] і чимало віршів поодиноких, дрібніших».

Для виховання своїх дітей (між ними була й Леся Українка) [...] скілько­ма наворотами переїздила з Волині жити в Києві [...], брала жваву участь в українському літературному життю: пособляла редакції «Київська старина», писала в часопись «Труд», працювала в укр. «словарному гуртку», подавала в київському «Літературному обществі», а пізніше в «Українському клубі», з нагоди ювілейних та інших урочистостей яко член Уряду тих товариств, при­людні літературні відчити [...].

«Коли вийшов дозвіл видавати укр. часописі (при кінці 1905 p.), була соредакторкою тижневика «Рідний край» (у Полтаві),а коли «Рідний край» було в Полтаві заборонено, видавала ту часопись уже на свій кошт і страх -– у Києві (з кінця 1907 p., п'ять літ)».

В автобіографії Олена Пчілка писала і про видання нею першого в Україні дитячого часопису «Молода Україна», власні драматичні твори та 12 п'єс для дитячого театру, свою працю при виданні збірки Лесі Українки «На крилах пісень» та перекладів з Гейне, підтримку молодих талантів.

Підсумувала Олена Пчілка свою діяльність такими словами: «...У своїй довголітній праці на полі української культури виступала то яко етнограф-збирач, то яко вчений-досліджувач, то яко драматург та автор інших творів красного письменства (прозових та віршованих), то яко редакторка й видавниця українських часописів та окремих видань, то яко педагог, автор, може, найтрудніших до написання творів - для дітей.

По своїй ідеології перше всього – українська націоналістка, гаряча па­тріотка свого краю, України. По літературному напрямку належить до школи «народників» 60-х років. Спосіб малювання всякого життя [...]– реалістич­ний, часто з відтінком гумору. Щодо мови в усіх творах то, бувши родом з Полтавщини, мала собі найбільше властивим – діалект лівобережний, але, живши довго на Волині, добре пізнала й говірку правобережну, прагнула в своєму писанню робити зграйне поєднання обох діалектів».

Померла Ольга Петрівна Косач 4 жовтня 1930 року в Києві. Похована на Байковому кладовищі.

 

Література

***

Пчілка О. "Золоті дні золотого дитячого віку..." : автобіограф. нарис / О. Пчілка. – Київ : Веселка, 2011. – 79 с.

Пчілка О. Викинуті українці : до жидівсько-укураїнської справи / О. Пчілка. – Київ : МАУП, 2006. – 352 с. – (Б-ка українознавства ; вип. 5).

Пчілка О. Волинські спогади : вірш / О. Пчілка // Луцький замок у мистецькому просторі України : тематична антологія віршів XІX - XXI ст. / упоряд. : М. М. Хмелюк, В. М. Кумановська. – Луцьк, 2012. – С. 15–16.

Пчілка О. Годі, діточки, вам спать! : вірші, оповід., казки, фольклорні записи : для дошк. та мол. шк. віку / О. Пчілка ; худож. І. Литвин. – Київ : Веселка, 1991. – 334 с. : іл.

Пчілка О. Годі, діточки, вам спать! : вірші, оповідання, казки, фольклорні записи / О. Пчілка. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. – 272 с. – (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах "Світовид". Серія третя. (Література ХІХ століття)).

Пчілка О. Годі, діточки, вам спать! : вірші, оповідання, казки, фольклорні записи / О. Пчілка. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2017. – 272 с. – ("Богданова шкільна наука").

Пчілка О. Діточкам : вірші для дітей дошк. віку / О. Пчілка. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1998. – 8 с.

Пчілка О. Козачка Олена : посвята М. В. Лисенкові : поема / О. Пчілка. – [Репр. відтворення вид.1884 р.]. – Луцьк : Надстир’я, 2014. – 58 с.

Пчілка О. Олена Пчілка - дітям : [для мол. та серед. шк. віку] / О. Пчілка ; [упоряд.: В. Комзюк, Н. Пушкар ; мал. Л. Іванової]. – Львів : Апріорі, 2015. – 76 с. : іл. – (Серія "Апріорі-дітям").

Пчілка О. Рідне слово / О. Пчілка // Свого не цурайтесь : твори укр. письменників про рідну мову : антологія / упоряд. В. Лучука ; за ред. І. Лучука. – Тернопіль, 2009. – С. 68.

Пчілка О. Твори / О. Пчілка ; [упоряд., авт. передм. і приміт. Н. О. Вишневська]. – Київ : Дніпро, 1988. – 583 с.

 

***

 

"З братами ще я словом поділюсь" : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Волин. ОДА, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Пчілки ; упоряд. В. Бабій ; ред. Е. Ксендзук. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 112 с.

125 років від часу виходу поетичної збірки Олени Пчілки "Думки-мережанки" (1886) // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2011 рік / ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук ; Упр. культури і туризму, Волин. обл. держадміністрації, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Пчілки. – Луцьк, 2010. – С. 174–176.

Амплітуда слова [Електронний ресурс] : до 160-річчя з дня народження О. Пчілки : телепрограма Вол. телебачення. – Електрон. дані. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Назва з етикетки диска.

Антипчук Н. Журнал "Молода Україна" Олени Пчілки, його ідейно-естетична та виховна цінність / Н. Антипчук // Укр. мова і літ. в шк. – 2009. – № 6. – С. 39–43.

Антипчук Н. Часопис для "Молода Україна" Олени Пчілки / Н. Антипчук // Дивослово. – 2010. – № 6. – С. 39–43.

Б, . Я. [Володимир Міяковський] До історії роду Драгоманових / Я. [. Б // Леся Українка: доля, культура, епоха : зб. ст. і матеріалів / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Науково-дослідн. ін-т Л. Українки, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Луцьк, 2012. – Вип.2. – С. 76–77.

Бартіш С. Романтичні засади творення часопису "Молода Україна" Олени Пчілки / С. Бартіш // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2013. – №13 (262) : Літературознавство. – С. 11–15.

Бартіш С. В. Втілення міфологеми «золотого віку» у поезії для дітей Олени Пчілки та Крістіана Овербека [Електронний ресурс] / С. В. Бартіш // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. – 2014. – Вип. 45. – С. 80–83.

Берегиня роду Косачів. Волинь - колиска творчості Олени Пчілки // Література рідного краю. – 2010. – С. 3–5.

Вишневська Г. Леся Українка і Олена Пчілка : процеси становлення української літературної мови / Г. Вишневська // Леся Українка і сучасність : (До 130-річчя від дня народж. Лесі Українки) : зб. наук. пр. – Луцьк, 2003. – Т. 1. – С. 333–342.

Вівчар С. Листи Олени Пчілки до Івана Франка / С. Вівчар // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2011. – Вип. 4 : Матеріали ІУ Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 140-річчю від дня народж. Л. Українки та 100-річчю з часу написання драми-феєрії "Лісова пісня", 24-25 лют. 2011 року, м. Луцьк, с. Колодяжне на Волині. – С. 8–21.

Гудим М. Ковельська інтелігентка - видатний український науковець в галузі етнографії та майстер вишивки / М. Гудим // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині : матеріали 50 Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф., присв. 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю наданню Ковелю Магдебурзького права. м. Ковель, 12-13 груд. 2013 р. : наук. зб. / Ковельська міська рада, Упр. культури Волин. облдержадміністрації та [ін.]. – Ковель, 2013. – Вип. 50. – С. 548–553.

Данилюк-Терещук Т. Мемуари про Олену Пчілку як історико-літературне джерело / Т. Данилюк-Терещук // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць. Вип. 13 / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13. – С. 109–121.

Данилюк-Терещук Т. Олена Пчілка на сторінках видання "Радянська Волинь" : (1987 - 1991) / Т. Данилюк-Терещук // Літопис Волині : всеукр. наук. часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – Число 6. – С. 43–47.

Диба А. "Родичі не встановлені..." : Ольга Косач, Ізидора Косач, Юрій Борисов, Михайло Кривинюк, Юрій Косач / А. Диба // Реабілітовані історією. Волинська область : у 27 т. / Нац. академія наук України [та ін.]; ред. колегія О. І. Курилюк, М. М. Кучерепа та ін. – Луцьк, 2010. – Кн.1. – С. 545–558. – (Реабілітовані історією : науково-документальна серія книг ; у 27 т.).

Донцов Д. Дві літератури нашої доби / Д. Донцов. – Репр. відтворення вид. 1958 р. – Львів : [б. в.], 1991. – 296 с.

Дрофань Л. "Олена Пчілка з нами і за нас" / Л. Дрофань // Літературна Україна. – 2013. – № 26. – С. 1, 10–11.

Дрофань Л. Т. Шевченко у творчому житті Олени Пчілки / Л. Дрофань // Невід. джерело. – С. 61–62 ; Папка "О. Пчілка".

Дьомін, М. Перший у світі пам’ятник Олені Пчілці встановлять у Луцьку! / М. Дьомін // Свобода. – 2012. – № 1 берез. – С. 1.

Іскорко-Гнатенко В. Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки : (Перший Київський період) / В. Іскорко-Гнатенко // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 103–109.

Корсак І. "Ми запізнилися на вісім десятиріч..." / І. Корсак // Літературна Україна. – 2011. – № 27. – С. 1;2.

Кралюк П. Олена Пчілка / П. Кралюк // Княжими шляхами Волині : віднайдення раю / П.Кралюк. – Луцьк, 2010. – С. 49–54, 62.

Ксендзук Е. Бібліографування творчої спадщини Олени Пчілки / Е. Ксендзук // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 2. – С. 26–27.

Лисенко-Ковальова Н. В. Жінка з роду Драгоманових у романі-есе Степана Скоклюка / Н. В. Лисенко-Ковальова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – №14 : Філологічні науки : літературознавство. – С. 17–21.

Мержвинська Л. 29 червня 164 роки від дня народження Олени Пчілки (1849-1930) - української письменниці, етнографа, фольклориста, громадської діячки / Л. Мержвинська // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / [ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Панагайба] ; Упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк, 2012. – С. 79–82.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині : матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. конф., присв’яч. 160-річчю від дня народж. О. Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-меморіал. музею Л. Українки, м.Луцьк-с. Колодяжне, 30 черв.-1 лип. 2009 р. :наук. зб. : вип. 33. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 292 с. – У надзаг.: Упр. культури і туризму Волин. облдержадміністрації, Волин. краєзн. музей, Волин. держ. обл. універсал. наук. б-ка ім. О. Пчілки та інш.

Мікула О. Олена Пчілка про українську вертепну драму / О. Мікула // Київ. старовина. – 2010. – № 6. – С. 161–167.

Мікула О. Спроба комплексного дослідження українського гумору у статті Олени Пчілки "Українська гумористика" / О. Мікула // Берегиня. – 2011. – № 2. – С. 19–23.

Мірошниченко Л. Гімн України у дитячій п'єсі Олени Пчілки / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2014. – № 12. – С. 79–85.

Неуважний Ф. Олена Пчілка - популятизаторка польської літератури на Україні (реферування-переклад) / Ф. Неуважний // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – №10 : Філологічні науки. – С. 47–50.

Новаківська Л. В. “ Молода Україна” Олени Пчілки та її погляди на проблеми дитячого читання [Електронний ресурс] / Л. В. Новаківська // Актуальні проблеми слов’янської філології : [зб. док.]. – Електрон. дан. - 1 електрон. опт. диск (СD-R) ; 12 см. - Назва з конверту. - № V-413.

Одарченко П. Українська література : зб. вибраних статей / П. Одарченко ; ред. О. Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 1995. – 407 с.

Олена Пчілка - "образ української жінки" : рекомендаційний бібілографічний список // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 6. – С. 121–123.

Олена Пчілка // Ковель: шлях через віки : іст.-краєз. нариси : (до 700-річчя міста на Турії) / А.Семенюк. – Луцьк, 2010. – С. 443–445.

Олена Пчілка і Волинь : наук. зб. : матеріали наук.-практ. конф. 29-30 черв. 1999 р. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 111 с.

Памірська Л. Леся Українка і традиції педагогічної школи Олени Пчілки / Л. Памірська // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 4. – С. 135–138.

Пащук І. Олена Пчілка про історико-культурні пам’ятки Великої Волині / І. Пащук // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2011. – Вип. 4 : Матеріали ІУ Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 140-річчю від дня народж. Л. Українки та 100-річчю з часу написання драми-феєрії "Лісова пісня", 24-25 лют. 2011 року, м. Луцьк, с. Колодяжне на Волині. – С. 138–141.

Полонська-Василенко Н. Видатні жінки України = Renowned Women of Ukraine / Н. Полонська-Василенко. – Вінніпег ; Мюнхен : [б. в.], 1969. – 160 с.

Премія імені Олени Пчілки // Літ. Україна. – 2014. – № 25. – С. 3.

Пустовіт В. Націєтворчі інтенції в мемуаристиці Олени Пчілки й Лесі Українки / В. Пустовіт // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2011. – Вип. 4 : Матеріали ІУ Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 140-річчю від дня народж. Л. Українки та 100-річчю з часу написання драми-феєрії "Лісова пісня", 24-25 лют. 2011 року, м. Луцьк, с. Колодяжне на Волині. – С. 69–73.

Пушкар Н. Луцьке оточення Лесі Українки і родина Косачів. Маня Биковська / Н. Пушкар // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2011. – Вип. 4 : Матеріали ІУ Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 140-річчю від дня народж. Л. Українки та 100-річчю з часу написання драми-феєрії "Лісова пісня", 24-25 лют. 2011 року, м. Луцьк, с. Колодяжне на Волині. – С. 73–104.

Сидько В. "... Тільки б я віддала своє життя без жалю ради тебе" / В. Сидько // Віче. – 2009. – № 17. – С. 1, 8

Сидько В. "За характером життя намагалися вводити на кожному кроці хлопоманію" / В. Сидько // Віче. – 2009. – № 15. – С. 1, 4.

Сірий Ю. З моїх зустрічів. I. Олена Пчілка / Ю. Сірий ; Коментарі Т. Скрипки // Леся Українка: доля, культура, епоха : збірник статей і матеріалів / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Науково-дослідн. ін-т Л. Українки, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Луцьк, 2010. – Вип.1. – С. 45–55.

Скрипка Т. Олена Пчілка (1849 - 1930) : Українська аристократка та берегиня роду / Т. Скрипка // Леся Українка: доля, культура, епоха : збірник статей і матеріалів / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Науково-дослідн. ін-т Л. Українки, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Луцьк, 2010. – Вип.1. – С. 89–99.

Сова О. Суспільні та літературні стосунки Олени Пчілки та Івана Франка / О. Сова // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині : матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. конф., присв’яч. 160-річчю від дня народж. О. Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-меморіал. музею Л. Українки, м.Луцьк-с. Колодяжне, 30 черв.-1 лип. 2009 р. :наук. зб. : вип. 33. – Луцьк, 2009. – С. 271–274.

Старицький М. Олена Пчілка : вірш / М. Старицький // Б-чка "Дивослова". – 2010. – № 10. – С. 12.

Стасюк Г. До питання про природу обдарованості династії Драгоманових-Косачів / Г. Стасюк // Леся Українка: доля, культура, епоха : зб. ст. і матеріалів / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Науково-дослідн. ін-т Л. Українки, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Луцьк, 2012. – Вип.2. – С. 83–93.

Стасюк Г. Специфіка художнього психологізму в творчості письменників-родичів крізь призму спадкових психічних властивостей [Електронний ресурс] / Г. Стасюк // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – 2010. – Вип. 17. – С. 195–202.

Стасюк Л. Вшанування пам’яті Олени Пчілки бібліотекою її імені в Луцьку / Л. Стасюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині : матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. О. Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-меморіал. музею Л. Українки, м.Луцьк-с. Колодяжне, 30 черв.-1 лип. 2009 р. :наук. зб. : вип. 33. – Луцьк, 2009. – С. 274–275.

Сулима М. Олена Пчілка і її перспективи псалмів Давидових / М. Сулима // Наукові записки : видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Ткачука Миколи Платоновича / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – С. 185–188.

Тетеріна О. Загальнолітературний вектор перекладознавчих поглядів Олени Пчілки [Електронний ресурс] / О. Тетеріна // Літературознавчі студії. – 2012. – Вип. 35. – С. 604–610.

Тетеріна О. Олена Пчілка: роль художнього перекладу в розвитку української літератури / О. Тетеріна // Дивослово. – 2013. – № 10. – С. 61–64.

Третяченко Т. Відданий Вам К. Квітка : листи Климента Квітки до Олени Пчілки / Т. Третяченко // Укр. мова й літ. в серед шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 2. – С. 185–191.

Тхорук, Р. Комедія Олени Пчілки "Світова річ" : Тематично-структурні зміщення / Р. Тхорук // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – Т. 6. – С. 389–402.

Українська Берегиня : до 165-річчя від дня народження Олени Пчілки // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 2014. – № 3. – С. 49–59.

Федунь М. Леся Українка та Олена Пчілка в контексті західноукраїнської мемуаристики першої половини XX ст. / М. Федунь // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – Т. 6. – С. 443–453.

Хорунжий Ю. М. Шляхетні українки : есеї-парсуни / Ю. М. Хорунжий. – Київ : Вид-во ім. О. Пчілки, 2004. – 208 с.

Школа В. Жанрова природа драматичних творів Олени Пчілки / В. Школа // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – Т. 6. – С. 402–413.

Додаткова інформація