Козацька педагогіка

Інформаційний бібліографічний список

 

1. Андріянова О. Модель виховної системи на засадах козацької педагогіки / О. Андріянова // Сучасна школа України. – 2011. – № 5. – С. 63–69.

2. Бєлкіна-Ковальчук О. В.   Первинна соціалізація дітей за традиціями етнопедагогіки / О. В. Бєлкіна-Ковальчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – №8 (233) : Педагогічні науки. – С. 119–123.

3. Будник О.   Інноваційна парадигма формування етновиховного середовища початкової школи / О. Будник // Освітній простір України. – 2014. – Вип. 2. – С. 90–100. 

4. Бур’ян Л.   Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки: методична розробка / Л. Бур’ян // Все для вчителя. – 2010. – № 15. – С. 18–23.

5. Єпіхіна М. А.   Ідеї народної педагогіки в педагогічній діяльності А. Макаренка / М. А. Єпіхіна // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2012. – Вип. 19. – С. 167–173.

6. Клепар М.   Народна мудрість про українські родинні традиції у вихованні дітей / М. Клепар // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 135. – С. 129–131. 

7. Кобзаренко Л. А.   Технологія виховання гуманістичних цінностей студентiв педагогiчних коледжiв засобами етнопедагогіки / Л. А. Кобзаренко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кіровоград, 2014. – Вип. 18. кн.1. – С.325–333. 

8. Лековкін М.   Козацька республіка в школі / М. Лековкін // Наша Берегиня. – 2012. – № 1. – С. 36–38.

9. Лисенко Н. Етнопедагогіка у сучасному дитсатку: формальність чи реальність? / Н. Лисенко // Дошкільне виховання. – 2013. – № 2. – С. 23–25.

10. Лук’яненко О. Повернення Фенікса: родоцентрична педагогіка : праукраїнська етнопедагогіка / О. Лук’яненко // Берегиня. – 2008. – № 3. – С. 77–81.

11.Максимович О.  Сімейне виховання: народно-педагогічні традиції / О. Максимович // Початкова освіта. – 2012. – № 1/2. – С. 3–6.

12.Мартинюк С.   Як козаки свій кіш будували / С. Мартинюк // Завуч. – 2015. – № 8. –              С. 4–13.

13.Марчук С. Витоки гуманістичної національної освітньо-виховної парадигми в давньоруську добу / С. Марчук // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. присвяч. 100-річчю від поч. Першої світ. війни / Волин. обл. орг. нац. спілки краєзнав. України, Каф. соц.-гуманітар. наук та сусп. відносин Луцьк. ін-ту розвитку людини Ун-ту "Україна"; [редкол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк,                   О. А. Бундак та ін.]. – Луцьк, 2014. – [Вип. 9]. – С. 135–142.

14.Морозова О. І. Як виховати в учнів початкової школи відповідальне ставлення до навчальної праці засобами народної педагогіки / О. І. Морозова, І. Й. Павко // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 2. – С. 30–31.

15.Нездемковская Г. Этапы становления и особенности развития этнопедагогики / Г. Нездемковская // Педагогика. – 2008. – № 5. – С. 20–27.

16.Окольнича Т.   Внесок Зенона Кузелі у вивчення виховних традицій українців / Т. Окольнича // Рідна школа. – 2017. – № 3/4. – С. 66–69.

17.Омеляненко В. Л.   Українська народна педагогіка, її місце у системі національного виховання / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський // Теорія і методика виховання : навч. посібник / В.Л.Омеляненко, А.І.Кузьмінський. – К., 2008. – С.39–77.

18.Радул О. С.   Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов’ян VI-XIII століття (у пам’ятках і текстах) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / О. С. Радул ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 44 с.

19.Руденко Ю. Сучасне козацтво - джерело педагогічного виховання молоді / Ю. Руденко // Освіта. – 2008. – № 31. – С. 1–6.

20.Савіна М.   Виховання дитини в українській народній традиції / М. Савіна // Соціальна психологія. – 2009. – № 3. – С. 174–183.

21.Світлиця Л. Народна педагогіка в навчально-виховному процесі / Л. Світлиця // Позашкілля. – 2013. – № 5. – С. 16–18.

22.Сімейна та козацька педагогіка : з досвіду роботи // Сучасна школа України. – 2016. – № 3. – С. 31–34.

23.Соловйова С. В. Козацька педагогіка: виховання патріотизму та відданості Україні / С. В. Соловйова  // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 3. – С. 40–42.

24.Тимофєєв В.   Час виховувати лицарів : національно-патріотичне виховання школярів засобами козацької педагогіки / В. Тимофєєв // Освіта. – 2016. – № 41/42. – С. 9.

 

Підготовлено 11.09.2017 за фондами Волинської обласної бібліотеки для юнацтва.

 

Підготувала Р. П. Тимощук

 

Додаткова інформація