Обмінний фонд 2

Соціологія 

1. Статистика : підручник / за ред. А. В. Головача, А. М. Єріної, О. В. Козирєва. - Київ : Вища шк., 1993. – 623 с.

2. Шаповал М. Загальна соціологія / М. Шаповал. - Вид. 3-тє. - Київ : Укр. Центр духов. культури, 1996. - 368 с. ( 2 екз.)

 

Історія 

3. Автомонов П. Червоний рядок біографії : малі повісті, портрети / П. Автомонов. - Київ : Рад. письменник, 1987. - 352 с.

4. Актуальные проблемы новейшей истории / под ред. Г. Н. Севостьянова. - М. : Просвещение, 1991. - 236 с. - (Библиотека учителя истории).

5. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. : міфи і реальність / О. Апанович. - Київ : Варта, 1994. - 96 с. - (Бібліотечна серія). ( 2 екз.)

6. Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас ; [3-тє факс. вид.]. - Київ : Вища шк., 1993. - 414 с. : іл. ( 5 екз.)

7. Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Д. Н. Бантыш-Каменский. - Київ : Час, 1993. - 656 с. : ил. - (Україна: Голоси історії).

8. Береславський М. Відродженій Україні правдиву історію. Кн. 2 : З історії Української Греко-Католицької Церкви ; Іван Мазепа / М. Береславський. - Львів : Край, 1992. - 78 с. ( 2 екз.)

9. Борець Ю. Слово до молоді : плекаймо нашу еліту / Ю. Борець. - Львів : Піраміда : Книгодрук, 1999. - 36 с. ( 2 екз.)

10. Валовой Д. Дерзновение / Д. Валовой, М. Валовая, Г. Лапшина. - М. : Мол. гвардия, 1989. - 314 с. : ил.

11. Великий неспокій : друга половина ХІІ - ХІІІ ст. / [упоряд. В. М. Рички]. - Київ : Україна, 1992. - 431 с. - (Серія "Історія України в прозових творах та документах").

12. Великий українець : матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / [упоряд. А. П. Демиденка]. - Київ : Веселка, 1992. - 551 с. : іл.

13. Верстюк В. Ф. М. С. Грушевський : коротка хроніка життя та діяльності / В. Ф. Верстюк, Р. Я. Пиріг. - Київ : Либідь, 1996. - 144 с. - Текст : укр., рос.

14. Виноградов К. Б. Мировая политика 60-80-х годов ХІХ века: события и люди / К. Б. Виноградов. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. - 168 с. : ил.

15. Володарі гетьманської булави : історичні портрети. - Київ : Варта, 1994. - 500 с. : іл. - (Бібліотечна серія). ( 3 екз.)

16. Всесвітня історія, 1939 - 1998 : навч. посіб. для 11-го кл. / [авт.-упоряд.: Я. М. Бердичевський, Т. В. Ладиченко, І. Я. Щупак]. - 2-ге вид., переробл. - Київ : А.С.К., 2000. - 576 с.

17. Газін В. П. Всесвітня історія країн Європи та Америки. 1945-1994 / В. П. Газін ; за ред. А. О. Копилова. - Кам’янець-Подільський : Наук. видав. відділ Кам’янець-Подільського держ. пед. інституту, 1995. - 320 с.

18. Гальский Д. Великие авантюры : история создания Суэцкого и Панамского каналов / Д. Гальский. - М. : Прогрес, 1990. - 440 с.

19. Грушевський М. С. Всесвітня історія в короткім огляді : у 6 ч. Ч. 3 / М. С. Грушевський. - Київ : Українознавство, 1996. - 290 с. - (Бібліотека журналу "Пам’ятки України" ; кн. 29). (2екз.)

20. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. - Київ : Наук. думка, 1992. - 544 с. : іл. - (Пам’ятки історичної думки України). ( 5 екз.)

21. Грушевський М. М. Історія України / М. М. Грушевський ; [упоряд. В. Г. Сарбей]. - Київ : Освіта, 1991. - 271 с. ( 5 екз.)

22. Грушевський М. С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М. С. Грушевський ; [упоряд. А. Ф. Трубайчук]. - Київ : Варта, 1993. - 256 с. ( 12екз.)

23. Грушевський М. С. Новий період історії України : за роки від 1914 до 1919 / М. С. Грушевський ; [упоряд. А. Ф. Трубайчук]. - Київ : Либідь, 1992. - 46 с.

24. Грушевський М. С. Про старі часи на Україні : коротка іст. України (для першого початку) / М. С. Грушевський. - Київ : Обереги, 1991. - 104 с. ( 4 екз.)

25. Гутнова Е. В. Историография истории средних веков : [учебник] / Е. В. Гутнова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1985. - 479 с.

26. Дмитрик І. Записки українського повстанця (в лісах Лемківщини) / І. Дмитрик. - Львів : Червона калина, 1992. - 160 с. - (Історична бібліотека ; ч. 6).

27. Дорошенко Д. Історія України : з малюнками : для школи й родини / Д. Дорошенко. - Київ : Освіта, 1993. - 238 с. : іл.

28. Єнсен А. Мазепа : історичні картини / А. Єнсен ; [пер. зі шв. Н. Іваничук]. - Київ : Укр. письменник, 1992. - 205 с.

29. Єфименко О. Я. Історія України та її народу / О. Я. Єфименко ; [упоряд. Ю. О. Іванченка, Н. А. Прибєги ; пер. з рос. В. Д. Калити]. - Київ : Мистецтво, 1992. - 256 с. : іл.

30. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления : в 3 т. Т. 1 / Г. К. Жуков. - [9-е изд.]. - М. : АПН, 1988. - 303 с. : ил. - (Библиотечка АПН).

31. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления : в 3 т. Т. 3 / Г. К. Жуков. - [7-е изд.]. - М. : АПН, 1986. - 351 с. : ил. - (Библиотечка АПН).

32. Жуков Ю. Избранные произведения : в 2 т. Т. 2 : Люди 40-х годов: записки воен. кор. / Ю. Жуков. - М. : Мысль, 1990. - 590 с. : ил.

33. Іван Мазепа : художньо-докум. кн. : для серед. і ст. шк. віку / [упоряд. В. О. Шевчука]. - Київ : Веселка, 1992. - 132 с. : іл. - (Гетьмани України).

34. Ігнатович Е. В. Україна - terraincognita : новий погляд на невідомі факти ІІ -V століть нашої ери / Е. В. Ігнатович. - Київ : Знання, 1992. - 48 с. - (Серія 5 " Вдумливим, допитливим, кмітливим (ВДК)" ; № 2).

35. Історико-пластовий календар. 1997. - Київ : [б. в.], 1997. - 64 с. ( 2 екз.)

36. Историография истории нового времени стран Европы и Америки : [учеб. пособие] / под ред. И. П. Дементьева. - М. : Высшая шк., 1990. - 512 с. : ил. ( 2 екз.)

37. Історичний календар 2002 : наук.-попул. вид. / упоряд. А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. - Київ : Планета, 2002. - 427 с.

Історія України : пробний навч. посіб. для 10 - 11 кл. / М. В. Коваль, 38. С. В. Кульчицький, Ю. О. Курносов, В. Г. Сарбей ; за ред. Ю. Ю, Кондуфора. - Київ : Рад. шк., 1991. - 336 с.

39. Історія України: Конспекти уроків для учнів Х - ХІ кл. : посібник / С. Батіг, О. Гомотюк, І. Демків [та ін.]. - Тернопіль : [б. в.], 1997. - 231 с.

40. Історія України : короткий огляд. - Вид. 2-е виправ. - Дрогобич : Відродження, 1992. - 48 с. ( 3 екз.)

41. Історія України : для дітей шк. віку – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб, 1972. – 228 с. : іл.

42. Історія України : для дітей шкільного віку. - Київ : Знання, 1992. - 224 с. : іл. ( 10 екз.)

43. Історія українського війська : [в 2 ч.]. Т. 2 : [Збройні сили сучасної доби] / вид. І. Тиктора. - Репр. вид. - Київ : Україна, 1993. - 568 с. : іл.

 

44. Історія української культури. VІІ зшиток- квітень / [під заг. ред. І. Крип’чкевича]. - Київ : Обереги, 1993. - 48 с. : іл. - (Історична бібліотека).

45. Климчук О. Прощання слов’янки : військово-історичні оповіді / О. Климчук. - Київ : Молодь, 1987. - 208 с.

46. Коляда І. Всесвітня історія : 9-й кл. : зошит-конспект тем / І. Коляда, Н. Гісем. - Київ : Каннон, 1997. - 160 с.

47. Коляда І. Історія України : зошит-конспект тем: 11 кл. / І. Коляда, О. Малій. - 4-те вид., допов. й перероб. - Київ : А.С.К., 1997. - 112 с.

48. Коляда І. Історія України : зошит-конспект тем: 10 кл. / І. Коляда, О. Сушко, О. Ількова - 3-тє вид., допов. й перероб. - Київ : А.С.К., 1997. - 128 с.

49. Коляда І. Історія України : зошит-конспект тем : 9 клас / І. Коляда, В. Грабовська. - 4-те вид., допов. й перероб. - Київ : А.С.К., 1997. – 112 с.

50. Коляда І. Історія України з середини XIV століття до кінця XVIII століття : пробний навчальний посібник : 8 кл. / І. Коляда, В. Жаріков. - Вид.3-є, доопрац. - Київ : Магістр-S, 1995. - 54 с. ( 2 екз.)

51. Коляда І. Історія України. Від найдавніших часів до середини XIV ст. : пробний навч. посіб. : 6-7 кл. / І. Коляда. - Вид. 2-ге, доопрац. - Київ : Магістр-S, 1995. - 93 с.

52. Конисский Г. История Русов или Малой России / Г. Конисский. - [Репринт. воспроизведение изд. 1846 г.]. - Київ : Дзвін, 1991. - IV, 261, 45 с.

53. Король В. Історія України / В. Король. - Київ : Феміна, 1995. - 264 с. - (Серія "Старшокласникам і абітурієнтам").

54. Король В. Ю. Історія України : посібник для вступників / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 1999. - 358 с. - (Абітурієнт).

55. Корчмарик, Б. "Духові впливи Києва на Московщину в добу гетьманської України" / Б. Корчмарик. - Львів : [б. в.], 1993. - 164 с.( 2 екз.)

56. Костомаров М. І. "Закон Божий" (Книга буття українського народу) / М. І. Костомаров. - Київ : Либідь, 1991. - 40 с.

57. Крип’якевич І. П. Історія України / І. П. Крип’якевич. – Київ : Просвіта, 1992. - 58 с. ( 4 екз.)

58. Крушинський В. Ю. Історія України : Події. Факти. Дати : довідник / В. Ю. Крушинський, Ю. А. Левенець. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Зодіак-ЕКО, 1993. - 176 с.

59. Кун М. Бухарин: его друзья и враги / М. Кун. - М. : Республика, 1992. - 480 с.

60. Ладиченко Т. Всесвітня історія : 11 кл. : зошит-конспект тем : [пробний навч. посіб.] / Т. Ладиченко, І. Коляда. - 2-ге вид., допов. та переробл. - Київ : А.С.К., 1996. - 320 с.

61. Лукомский В. К. Малороссийский гербовник : с рис. Егора Нарбута / В. К. Лукомский, В. Л. Модзалевский. - Репр. изд. - Київ : Либідь, 1993. - 214 с. : ил.

62. На зов Києва : український націоналізм ц ІІ світовій війні ; зб. ст., спогадів і док. – Київ : Дніпро, 1993. – 540 с. ( 3 екз.)

63. Навеки проклят : антифашист. публицистика писателей мира / [сост. П. Топер, Ф. Панайотов]. - М. : Прогресс; София: Партиздат, 1985. - 432 с. : ил.

64. Обухова Л. Берегущие руно : докум. пограничные повести / Л. Обухова. – М. : Сов. Россия, 1989. – 240 с.

65. Осмыслить культ Сталина / [ред.-сост.: Х. Кобо]. - М. : Прогресс, 1989. - 656 с. - (Перестройка: гласность, демократия, социализм).

66. Открывая новые страницы... : Международные вопросы: события и люди / сост. Н. В. Попов. - М. : Политиздат, 1989. - 432 с. : ил.

67. Парижская коммуна 1871 года : время - события - люди / [под общ. ред. И. А. Бах]. - Изд. 2-е, доп. - М. : Политиздат, 1981. - 376 с. : ил.

68. Пивовар С. Всесвітня історія ХХ століття / С. Пивовар, Я. Серіщев, С. Стельмах. - Київ : Феміна, 1995. - 240 с. - (Серія "Старшокласникам і абітурієнтам").

69. Пізнайте своє минуле. - Чікаго [та ін.] : [б. в.], 1997. - 58 с. - (Українська Вечірня Трибуна). ( 3 екз.)

70. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 1 : До середини XVII ст. / Н. Полонська-Василенко. - Вид. 2-ге. - Київ : Либідь, 1993. - 640 с.

71. Полонська-Василенко Н. Історія України : 1900-1923 / Н. Полонська-Василенко. - Київ : МП "Пам’ятки України", 1992. - 136 с. : іл. - (Бібліотека журналу "Пам’ятки України" ; Кн. 4; вип. 2). ( 5 екз.)

72. Полтава П. Хто такі бандерівці та за що вони борються / П. Полтава. - Репр. відтворення вид. 1950 р. - Дрогобич : Відродження, 1991. - 31 с. : іл.

73. Реввоенсовет Республики : 6 сентября 1918 г. - 28 августа 1923 г. / [науч. ред. А. П. Ненароков]. - М. : Политиздат, 1991. - 464 с. : ил.

74. Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. Восставшая Мексика : [пер. с англ.] / Д. Рид. - М. : Правда, 1988. - 544 с. : ил. - (Тебе, юность).

75. Рыков А. И. Избранные произведения / А. И. Рыков ; отв. ред. 76. Л. И. Абалкин. - М. : Экономика, 1990. - 495 с. - (Экономическое наследие).

77. Садуль Ж. Записки о большевистской революции : октябрь 1917 - январь 1919 / Ж. Садуль ; [пер. С. В. Козицкого]. - М. : Книга, 1990. - 400 с. - (Историко-литературный архив) (Дневники, воспоминания, письма).

78. Сахаровский сборник / [сост. А. Бабенышев, Р. Лерт, Е. Печуро]. - М. : Книга, 1991. - 351 с. : ил.

79. Сергієнко Г. Я. Історія України : (з найдавніших часів до кінця XVIII століття) : навч. посіб. для 7 - 8 класів / Г. Я. Сергієнко, В. А. Смолій. - Вид. 2-е із змінами. - Київ : Освіта, 1995. - 254 с. : іл.

80. Сторінки історії України: ХХ століття : посібник / [за ред. С. В. Кульчицького] : [упоряд.: В. П. Шевчук, А. А. Чуб, Н. А. Дехтярьова]. - Київ : Освіта, 1992. - 336 с. ( 2 екз.)

81. Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. - Вид. 2-ге. - Київ : Либідь, 1992. - 512 с. : іл. ( 3 екз.)

82. Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний ; [пер. з англ. Ю. Шевчука]. - Вид. 3-є , переробл. і допов. - Київ : Либідь, 1993. - 720 с. : іл. ( 3 екз.)

83. Ткачук П. Д. Історія стародавнього Сходу й античних країн у термінах, назвах і поняттях : [тлумач. словник] / П. Д. Ткачук. - Луцьк : Надстир’я, 1992. - 115 с. ( 4 екз.)

84. Фриш С. Э. Сквозь призму времени / С. Э. Фриш. - М. : Политиздат, 1992. - 430 с. : ил.

85. Эренбург И. Испанские репортажи, 1931-1939 / И. Эренбург ; [сост. В. А. Попова, Б. Я. Фрезинского]. - М. : Изд-во АПН, 1986. - 398 с. : ил. - (Библиотечка АПН).

  

 

Нумізматика 

86. Зварич В. В. Нумизматический словарь / В. В. Зварич. - Изд. 4-е. - Львов : Вища шк., 1980. - 338 с.

87. Малышев А. И. Бумажные денежные знаки России и СССР / А. И. Малышев, В. И. Таранков, И. Н. Смиренный ; [под ред. В. И. Таранкова]. - М. : Финансы и статистика, 1991. - 496 с. : ил.

88. Федоров-Давыдов Г. А. Монеты Московской Руси : (Москва в борьбе за независимое и централизованное государство) / Г. А. Федоров-Давыдов ; [отв. ред. В. Л. Янин]. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. - 224 с. : ил.

89. Щелоков А. А. Монеты СССР : [каталог] / А. А. Щелоков. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Финансы и статистика, 1989. - 240 с. : ил.

  

Політика. Політичні науки 

90. Альманах библиофила. Вып. 6 / [гл. ред. Е. И. Осетров]. - М. : Книга, 1979. - 272 с. : ил.

91. Бергер П. Капіталістична революція: п’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи / П. Бергер ; [пер. з англ. С. О. Макеєв, І. П. Дзьоб, І. О. Кресіна]. - Київ : Вища шк., 1995. - 247 с.

92. Богачевська М. Дума України - жіночого роду / М. Богачевська. - Київ : Воскресіння, 1993. - 110 с.

93. Социология: наука об обществе : [учеб. пособие] / под. общ. ред. В. П. Андрущенко , Н. И. Горлача. - Харьков : Рубикон, 1996. - 688 с.

  

Правознавство 

94. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / [М. М. Гуренко, О. М. Джужа, В. С. Калиновський, Т. А. Третьякова]. - Київ : НАВСУ ; "Правові джерела", 2000. - 352 с.

95. Мій уряд / [Л. Волга, Т. Бабенко]. - Київ : Махаон-Україна, 2006. - 24 с. : іл.

96. Собрание малороссийских прав 1807 г. / [сост. К. А. Вислобоков, А. П. Ткач, И. Б. Усенко, В. А. Чихович]. - Киев : Наук. думка, 1993. - 368 с. - (Памятники политико-правовой культуры Украины).

  

Педагогіка. Педагогічні науки 

97. Маркуша А. Книга для сыновей и пап / А. Маркуша. - М. : Педагогика, 1990. - 176 с. : ил.

98. Оссовський В. Л. Престиж професії / В. Л. Оссовський. - Київ : Політвидав України, 1986. - 101 с. - (Серія "Бути громадянином"). 990. - 176 с. : ил.

99. Педагогика : учеб. пособие / под ред. Ю. К. Бабанского. - 2-е изд, доп. и перераб. - М. : Просвещение, 1988. - 479 с.

100. Педагогика : учеб. пособие / под ред. Ю. К. Бабанского. - М. : Просвещение, 1983. - 608 с.

 

Природничі науки 

101. Бейдик О. О. Географія : короткий тлумачний слов. / О. О. Бейдик. - Київ : Либідь, 2001. - 192 с. ( 3.екз.)

102. Божидарник В. В. Двовимірні задачі теорії й термопружності структурно-неоднорідних тіл / В. В. Божидарник. - Львів : Світ, 1998. - 352 с. : іл. ( 2 екз.)

103. Божидарник В. В. Елементи теорії пластичності та міцності : навч. посіб. / В. В. Божидарник, Г. Т. Сулим. - Львів : Світ, 1999. - 945с.

104. Гладунський В. Н. Малий математичний довідник. / В. Н. Гладунський, А. Ф. Барвінський, Г. А. Гладунська. - Львів : Світ, 1992. - 192 с. ( 2 екз.)

105. Глинка Н. Л. Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка ; под. ред. В. А. Рабиновича. - Изд. 20-е, испр. - Л. : Химия, 1979. - 704 с. : ил. (3 екз.)

106. Глинка Н. Л. Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка ; под. ред. В. А. Рабиновича. - Изд. 21-е, испр. - Л. : Химия, 1980. - 720 с. : ил.

107. Глинка Н. Л. Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка ; под. ред. В. А. Рабиновича. - Изд. 23-е, испр. - Л. : Химия, 1983. - 704 с. : ил. ( 2 екз.)

108. Глинка Н. Л. Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка ; под. ред. В. А. Рабиновича. - Изд. 24-е, испр. - Л. : Химия, 1985. - 704 с. : ил.

109. Гольдфарб Я. Л., Ходаков Ю. В. Збірник задач і вправ з хімії : для середн.шк. ; навч. посіб. для учнів / Я. Л. Гольдфарб, Ю. В. Ходаков. – Вид. 2-е.- Київ : Рад. шк., 1980. – 183 с.

110. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных : основы химии и занимательные опыты / Э. В. Гроссе ; пер. с нем. Л. Н. Исаевой и А. Б. Томчина. - Изд. 3-е, стер. - Л. : Химия, 1987. - 392 с.

111. Гусак Г. М. Математика : для подгот. отд-ий вузов : справ. пособие / Г. М. Гусак, Д. А. Капуцкая ; под ред. А. А. Гусака. – Мн. : Вышэйшая шк., 1989. – 495 с. : ил.

112. Гусев В. А. Математика : справоч. материалы : кн. для учащихся / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. - М. : Просвещение, 1988. - 416 с. : ил. ( 2 екз.)

113. Гусев В. А. Математика : справоч. материалы : учеб. пособие для учащихся / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. - М. : Просвещение, 1986. - 271 с. : ил

114. Давыдова М. И. Физическая география СССР : в 2 т.: [учеб. пособие]. Т.1 : Общий обзор. Европейская часть СССР / М. И. Давыдова, 115. Э. М. Раковская, Г. К. Тушинский. - Изд. 2-е, перераб. - М. : Просвещение, 1989. - 240 с. : ил.

116. Жизнь животных : в 6 т. Т. 1. : Беспозвоночные / под ред. Л. А. Зенкевича. - М. : Просвещение, 1968. - 580 с. : ил.

117. Жизнь животных : в 6 т. Т. 2. : Беспозвоночные / под ред. Л. А. Зенкевича. - М. : Просвещение, 1968. - 564 с. : ил.

118. Жизнь животных : в 6 т. Т. 3. : Беспозвоночные / под ред. Л. А. Зенкевича. - М. : Просвещение, 1969. - 576 с. : ил.

119. Жизнь животных : в 6 т. Т. 4. Ч. 1 : Рыбы / под ред. Т. С. Расса. - М. : Просвещение, 1971. - 656 с. : ил. ( 2 екз.)

120. Жизнь животных : в 6 т. Т. 4. Ч. 2 : Земноводные, пресмыкающиеся / под ред. А. Г. Банникова. - М. : Просвещение, 1969. - 488 с. : ил.

121. Зарубежные математические олимпиады / под ред. И. Н. Сергеева. – М. : Наука, 1987. – 416 с. – ( Библиотечка математического кружка)

122. Иванова М. Ф. Общая геология с основами исторической геологии : [учебник] / М. Ф. Иванова. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1980. - 440 с. : ил., табл. ( 6 екз.)

123. Кабардин О. Ф. Физика : справоч. материалы : учеб. пособие для учащихся / О. Ф. Кабардин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1988. - 367 с. : ил. ( 5 екз.)

124. Кабардин О. Ф. Физика : справоч. материалы : учеб. пособие для учащихся / О. Ф. Кабардин. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 1988. - 367 с. : ил.

125. Квазіпотрійні халькогенідні системи : Т. 1. / за ред. І. Оллесеюка.- Луцьк : Вежа, 1999.- 168 с. : іл. ( 2 екз.)

126. Київські математичні олімпіади : 1984 – 1993 рр. : зб. задач / [авт.: В. А. Вишенський, М. В. Карташов, В. І. Михайловський, М. Й. Ядренко]. - Київ : Либідь, 1993. - 144 с.

127. Кухлинг Х. Справочник по физике / пер. с нем. Е. М. Лейкина ; Х. Кухлинг. – М. : Мир, 1982. – 520 с. : ил. ( 2 екз.)

128. Кухлинг Х. Справочник по физике / пер. с нем. Е. М. Лейкина ; Х. Кухлинг. – Изд. 2-е – М. : Мир, 1983. – 520 с. : ил.

129. Кухлинг Х. Справочник по физике / пер. с нем. Е. М. Лейкина ; Х. Кухлинг. – М. : Мир, 1985. – 520 с. : ил.

130. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В. М. Лапін. - 3-є вид., стер. - Львів : ЛКБ НБУ ; К. : Знання, 2000. - 186 с.

131. Математика : контрольні індивідуальні завдання : посібник / В. Д. Гетманцев, О. Ф. Саушкін, Н. М. Сіліч, А. І. Щетинська. – Київ : Либідь. - 272 с. – ( Для вступників до вищих навчальних закладів)

132. Математика : пособие для подгот. отд. / под общ. ред. А. И. Бородина - Киев : Вищ. шк., 1980. - 280 с. ( 2 екз.)

133. Мезенцев В. Энциклопедия чудес : обычное в необычном. Кн. 1 / В. Мезенцев. - Изд. 3-е. - М. : Знание, 1988. - 288 с. : ил.

134. Мильков Ф. Н. Общее землеведение : [учебник] / Ф. Н. Мильков. - М. : Высш. шк., 1990. - 335 с. : ил. ( 3 екз.)

135. Монолов К. Великие химики : в 2 т. Т. 2. / К. Монолов ; пер. с болг. К. Монолова и С. Тасева ; под ред. Н. М. Раскина и В. М. Тютюнника.- [3-е изд. испр., доп.] – М. : Мир, 1986. – 438 с. : ил.

136. Монолов К. Великие химики : в 2 т. Т. 2. / К. Монолов ; пер. с болг. К. Монолова и С. Тасева ; под ред. Н. М. Раскина и В. М. Тютюнника.- [3-е изд. испр., доп.] – М. : Мир, 1985. – 438 с. : ил.

137. Мултановский В. В. Курс теоретической физики : Классическая механика. : [учеб. пособие] / В. В. Мултановский. - М. : Просвещение, 1990. - 272 с. : ил.

138. Мы и наша земля : [сб.] / сост. А. Онегов и Э. Сафонов. – М. : Мол. гвардия, 1986. – 287 с. : ил.

139. Мясников С. П. Пособие по физике : [учеб. пособие] / С. П. Мясников, Т. Н. Осанова. - Изд. 5-е, испр. и перераб. - М. : Высш. шк., 1988. - 399 с. : ил. ( 2 екз.)

 

140. Нентвиг Й. Химический тренажер : программиров. пособ. : в 2 ч. Ч. 1 / Й. Нентвиг, М. Кройдер, К. Моргенштерн ; пер. с англ. Е. Л. Розенберга : под ред. В. М. Потаопва. - М. : Мир, 1986. - 470 с. : ил. ( 3 екз.)

141. Нентвиг Й. Химический тренажер : программиров. пособ. : в 2 ч. Ч. 2 / Й. Нентвиг, М. Кройдер, К. Моргенштерн ; пер. с англ. Е. Л. Розенберга : под ред. В. М. Потаопва. - М. : Мир, 1986. - 535 с. : ил. ( 2 екз.)

142. Нестеренко Ф. П. Использование микрокалькуляторов на уроках физики : пособие для учителей / Ф. П. Нестеренко. – Киев : Рад. шк., 1987. – 176 с.

143. Нестеренко Ю. В. Задачивступительных экзаменов по математике. / Ю. В. Нестеренко, С. Н. Олехник, М. К. Потапов. - М. : Наука, 1981. - 320 с. ( 2 екз.)

144. Оганесян Э. Т. Руководство по химии : поступающим в вузы / Э. Т. Оганесян. – М. : Высшая школа, 1987. – 399 с. : ил.

145. Пастушенко С. Н. Физика : определения, законы, формулы ; справочник для учащихся / С. Н. Пастушенко, Т. С. Пастушенко. – Киев : «Диал», 1995. – 120 с. : ил. ( 2 екз.)

146. Пособие по математике для поступающих в вузы : учеб пособие для поступающих в вузы / под ред Г. Н. Яковлева. - Изд 2-е. - М. : Наука, 1985. – 480 с.

147. Рыбасенко В. Д. Элементарные функции : формулы, таблицы, графики / В. Д. Рыбасенко, И. Д. Рыбасенко ; под ред. Е. В. Шикина. - М. : Наука, 1987. - 416 с. : ил. 5. - 476 с. ( 2 екз.)

148. Рывкин А. А. Справочник по математике / А. А. Рывкин, А. З. Рывкин, Л. С. Хренов. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. :Высш.шк., 1987. - 480 с. : ил. ( 2 екз.)

149. Рэмсден Э. Н. Начала современной химии : пер. с англ. / Э. Н. Рэмсден ; под ред. В. И. Барановского, А. А. Белюстина, А. И. Ефимова, А. А. Потехина. - Л. : Химия, 1989. - 784 с. : ил.

150. Савельев И. В. Курс общей физики : [учеб. пособие]. Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев. - М. : Наука, 1979. - 304 с. : ил.

151. Сборник задач по математике для поступающих во втузы / под ред. М. И. Сканави. – Изд. 3-е, доп. - М. : Высш. шк., 1978. - 519 с. : ил.

152. Сборник задач по математике для поступающих во втузы / под ред. М. И. Сканави. – Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1988. - 431 с. : ил.

153. Сборник задач по математике для поступающих во втузы / под ред. М. И. Сканави. – Изд. 6-е, стер. - М. : Высш. шк., 1992. - 528 с. : ил. ( 3 екз.)

154. Сборник конкурсных задач по математике : с метод. указаниями и решениями / В. М. Говоров, П. Т. Дыбов, Н. В. Мирошин, С. Ф. Смирнова ; под ред. А. И. Прилепко- Изд. 2-е, стер. - М. : Наука, 1992. - 208 с. : ил.

155. Система тренировочных задач и упражнений по математике / А. Я. Симонов, Д. С. Бакаев, А. Г. Эпельман и др. - М. :Просвещение, 1991. - 208 с. : ил.

156. Стойлова Л. П. Основы начального курса математики : учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ / Л. П. Стойлова, А. М. Пышкало. - М. : Просвещение, 1988. - 320 с. ( 13 екз.)

157. Тарасов Л. В. Вопросы и задачи по физике : (анализ характерных ошибок поступающих во втузы) / Л. В. Тарасов, А. Н. Тарасова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1984. - 256 с. : ил.

158. Химия : пособие для самоподготовки ; поступающим в вузы / Н. И. Михайличенко, М. Н. Заяц, Т. А. Митрофанова, Г. И. Жолоб ; под общ. ред. Н. И. Михайличенко. – Киев : Вища шк., 1985. – 175 с. ( 3 екз.)

159. Химия : справочные материалы : Учеб. пособие для уч-ся / под ред. Ю. Д. Третьякова. - М. : Просвещение, 1984. - 239 с. : ил

160. Химия : справочные материалы : кн. для учащихся / под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1989. - 224 с. : ил. ( 6 екз.)

161. Хомченко Г. П. Задачі з хімії для вступників до вузів / Г. П. Хомченко, І. Г. Хомченко. - Київ : Вища шк., 1991. - 238 с.

162. Элементарный учебник физики : [учеб. пособие]. Т. 1 : Механика. Теплота. Молекулярная физика / под. ред. Г. С. Лансберга. - Изд. 10- е, перераб. - М. : Наука, 1985. - 608 с. : ил. ( 2 екз.)

163. Цыпкин А. Г. Справочное пособие по методам решения задач по математике : для ср. шк. / А. Г. Цыпкин, А. И. Пинский ; под ред. В. И. Благодатских . - М. : Наука, 1983. - 416 с.

164. Чудовский А. Н. Как готовиться к письменному экзамену по математике : кн. для уч-ся 9 -10 кл. ср. шк. / А. Н. Чудовский, Л. А. Сомова, В. И. Жохов. - М. : Просвещение, 1986. - 114 с. ( 2 екз.)

165. Энциклопедический словарь юного математика : для сред. и ст. шк. возраста / сост. А. П. Савин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Педагогика, 1989. - 352 с. : ил.

166. Яворский Б. М. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования / Б. М. Яворский, Ю. А. Селезнев. - Изд. 4-е, испр. - М. : Наука, 1989. - 576 с. : ил. (3 екз.)

  

Медицина

167. Акоев И. Г. Биофизика познает рак / И. Г. Акоев ; отв. ред. А. М. Кузин. - М. : Наука, 1988. - 160 с. : ил. - (Серия "От молекулы до организма").

168. Американский домашний медицинский справочник. - Харьков : [б. и.], 1994. - 248 с.

169. Бианки Н. Обыкновенное чудо : о буднях хирургов-офтальмологов / Н. Бианки. - Изд. 2-е, доп. - М. : Моск. рабочий, 1987. - 334 с. : ил.

170. Военно-медицинская подготовка : [учебник] / под ред. Ф. И. Комарова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 1989. - 464 с. : ил. - (Учебная литература).

171. Гарбарець М. О. Довідник з фітотерапії / М. О. Гарбарець, В. Г. Западнюк - Київ : Вищ. шк, 1982. - 200 с.

172. Грибакин С. Г. Если ребенок заболел / С. Г. Грибакин. - М. : Медицина, 1991. - 104 с. : ил. - (Научно-популярная медицинская литература).

173. Давиташвили Д. Бесконтактный массаж: профилактическая методика / Д. Давиташвили. - Минск : [б. в.], 1990. - 64 с. : ил.

174. Джарвис Д. С. Мед и другие естественные продукты : народная медицина / Д. С. Джарвис ; [пер. Н. В. Гаделия]. - М. : Норд, 1990. - 120 с.

175. Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи : навч. посіб. / О. Д. Дубогай, В. І. Завацький, Ю. О. Короп. - Луцьк : Надстир’я, 1995. - 220 с.

176. Дудченко Л. Г. Плодовые и ягодные растения-целители / Л. Г. Дудченко, В. В. Кривенко ; [отв. ред. К. М. Сытник]. - Киев : Наук. думка, 1987. - 112 с.

177. Загальний догляд за дітьми : [навч. посіб.]. - Київ : Вища шк., 1993. - 117 с.

178. Зберегти життя на землі. Природне оздоровлення людини за системою учителя Іванова : матеріали наук.-практ. конф. мед. і пед. працівників України, яка відбулася у Києві 24 жовтня 1992 р. - Київ : [б.в.], 1993. - 64 с. ( 2 екз.)

179. Зубков А. Н. Хатха-йога для начинающих / А. Н. Зубков, А. П. Очаповский. - М. : Медицина, 1991. - 192 с. : ил.

180. Кархут В. В. Ліки навколо нас / В. В. Кархут. - 3-тє вид., випр. і допов. - Київ : Здоров’я, 1993. - 232 с. : іл.

181. Кас’ян М. А. Тернисті шляхи костоправа / М. А. Кас’ян. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – ( Серія 12 «Природа – людина – здоров’я», №14

182. Королева И. Г. Человек родился / И. Г. Королева. - М. : Титан : Авиация и космонавтика, 1992. - 32 с.

183. Краткий фитотерапевтический рецептурник. - 2-е изд., стер. - Киев : Здоровья, 1993. - 40 с.

184. Курпан Ю. И. Оставайся изящной / Ю. И. Курпан. - М. : Сов. спорт, 1991. - 64 с. : ил. ( 2 екз.)

185.Лаврик С. С. Кровь, холод и жизнь / С. С. Лаврик, Г. И. Когут. – Киев : Наук. думка, 1084. – 72 с. : ил. – (Научно-популярная литература)

186. Лекарственные растения в гастроэнтерологии : справочник / [авт. Т. В. Зинченко, И. В. Стахив, Т. Я. Мякушко, Н. А. Колошина, Г. К. Никонов]; [отв. ред. Б. В. Заверуха]. - Киев : Наук. думка, 1989. - 240 с. : ил.

187. Майский В. В. Фармакология с рецептурой : [учебник] / В. В. Майский, В. К. Муратов. - Изд. 2-е. - М. : Медицина, 1980. - 432 с.

188. Маколкин В. И. Внутренние болезни : [учебник]. Ч. 2 / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, Н. Н. Семенков. - М. : Медицина, 1992. - 224 с. : ил. - (Учебная литература).

189. Маркова Е. А. Лечение ожирения / Е. А. Маркова, Ю. Т. Коморовский, В. С. Данилишина. - Київ : Здоров’я, 1986. - 104 с. : ил. - (Библиотека практического врача).

190. Михайлова А. М. Профилактика инфекционных заболеваний у детей / А. М. Михайлова, О. М. Кочеткова. - Киев : Здоровья, 1989. - 80 с. - (Здоровье вашего ребенка). ( 2 екз.)

191. Морговский А. Анатолий Кашпировский – вчера, сегодня, завтра… / А. Морговский. – Киев : Молодь, 1990. – 51 с.

192. Найденов Йотов І. Цілюща глина : (її лікувальні властивості) / Й. І. Найденов ; пер. з болг. І. Вишниченко. - Київ : Глобус, 1991. - 32 с. ( 2 екз.)

193. Намикоши Т. Шиацу: японская терапия надавливанием пальцами / Т. Намикоши ; пер. с англ. В. П. Лысенюка. - Изд. 4-е, стер. - Киев : Выща шк., 1989. - 72 с. : ил.

194. Носаль М. А. Лікарські рослини і способи їх застосування в народі. Кн. 1 / М. А. Носаль, І. М. Носаль. - Житомир : Полісся, 1991. - 96 c. : іл. ( 3 екз.)

195. Носаль М. А. Лікарські рослини і способи їх застосування в народі. Кн. 2 / М. А. Носаль, І. М. Носаль. - Житомир : Полісся, 1991. - 96 c. : іл. ( 4 екз.)

196. Осетров В. Д. Альтернативная фитотерапия / В. Д. Осетров ; [отв. ред. В. В. Нимчук]. - Киев : Наук. думка, 1993. - 224 с.

197. Попова Т. Д. Нариси про гомеопатію : записки лікаря-гомеопата / Т. Д. Попова ; [відп. ред. К. С. Терновий]; [пер. з рос. Є. С. Колодійчука]. - Київ : Наук. думка, 1989. - 176 с.

198. Попова Т. Д. Очерки о гомеопатии : записки врача-гомеопата / Т. Д. Попова ; [отв. ред. К. С. Терновой]. - Киев : Наук. думка, 1988. - 192 с.

199. Прозоровский В. Б. Домашняя аптечка / В. Б. Прозоровский. - М. : Медицина, 1989. - 160 с. : ил. - (Научно- популярная медицинская литература).

200. Прополис / [отв. ред. П. Дамиян]. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Бухарест : АПИМОНДИЯ, 1987. - 248 с. ( 2 екз.)

201. Пфулгенда Синха Йоговское лечение распространенных болезней / С. Пфулгенда ; [пер. с англ. Л. А. Карташевой]. - Киев : Здоровья, 1990. - 144 с. : ил.

202. Ребенок в вашем доме : советы молодым родителям / [сост. А. Ж. Коваленко]. - Днепропетровск : Южная Пальмира, 1992. - 88 с. : ил.

203. Самосюк И. З. Методы восточной диагностики по языку и животу / И. З. Самосюк, В. П. Лысенюк. - Київ : Здоров’я, 1993. - 32 с. : ил.

204. Секреты народной медицины. - Киев : Ред.-изд. отд. облупр. по печати, 1991. - 47 с.

205. Спиридонов Н. И. Самовнушение, движение, сон, здоровье / Н. И. Спиридонов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Физкультура и спорт, 1987. - 96 с. : ил. - (Физкультура и здоровье).

206. Советы доктора Степанова / [ред. В. С. Киричанский]. – Житомир : Вісник, 1991. – 32 с. ( 3 екз.)

207. Соколов П. П. Японский массаж шиацу / П. П. Соколов. - М. : Сов. спорт, 1991. - 64 с. : ил. - (Физкультура для здоровья). ( 2 екз.)

208. Товстуха Є. Лікувальна магія українців / Є. Товстуха. - Київ : Ред. газ. "Вечірній Київ", 1996. - 272 с.

209. Толкачев Б. С. Физкультурный заслон ОРЗ / Б. С. Толкачев. - М. : Физкультура и спорт, 1988. - 159 с. : ил. - (Физкультура и здоровье). ( 2екз.)

210. Толкачев Б. С. Физкультурный заслон ОРЗ / Б. С. Толкачев. - [2-е изд., доп.]. - М. : Физкультура и спорт, 1992. - 176 с. : ил. - (Физкультура и здоровье).

211. Тонкова-Ямпольская Р. В. Основы медицинских знаний : [учеб. пособие] / Р. В. Тонкова-Ямпольская, Т. Я. Черток, И. Н. Алферова ; под ред. Р. В. Тонковой-Ямпослькой. - Изд. 2-е, дораб. - М. : Просвещение, 1986. - 319 с. : ил. ( 3 екз.)

212. Удовицька О. В. Здорові зуби і красиву посмішку - кожній дитині / О. В. Удовицька. - Київ : Здоров’я, 1991. - 56 с. : іл. - (Поради лікаря). ( 3 екз.)

213. Феномен "Д" и другие / [сост. Л. Е. Колодный]. - М. : Политиздат, 1991. - 335 с.

214. Фержтек О. Косметика и дерматология / О. Фержтек ; пер. с чеш. Ю. Н. Козловой. - М. : Медицина, 1990. - 256 с. : ил.

215. Учебник для подготовки младших медицинских сестер по уходу за больными / под ред. В. В. Мурашко, Л. С. Тапинского. - Изд. 2-е. - М. : Медицина, 1979. - 552 с. : ил.

216. Филатов А. Т. Аутогенная тренировка / А. Т. Филатов. - 2-е, перераб. и доп. изд. - Киев : Здоров’я, 1987. - 128 с.

217. Чабанчук-Апостол А. М. Сльози Божої Матері / А. М. Чабанчук-Аплстол. – Ковель : Тіде, 1994. – 15 с.

218. Шеврыгин Б. В. Если малыш часто болеет... : что необходимо знать о профилактике и лечении заболеваний уха, горла и носа : кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Б. В. Шеврыгин. - М. : Просвещение, 1990. - 159 с. : ил.

219. Шелтон Г. М. Голодание спасет вашу жизнь / Г. М. Шелтон ; пер. с англ. С. В. Суворовой. - М. : Ритм, 1991. - 95 с.

220. Шкатулка здоровья : как помочь больному человеку / [сост. Е. В. Васильчук]. - Житомир : Олеся, 1991. - 48 с. ( 5 екз.)

221. Шторх Г. Гомеопатические лекарства для практики : краткий справочник / Г. Шторх ; [пер. с нем. Л. М. Кокуна]. - 2-е изд., стер. - Киев : Здоров’я, 1993. - 96 с.

222.Эйдемиллер Э. Г. Семейная психотерапия / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий. - Л. : Медицина, 1990. - 192 с. : ил.

223. Янкелевич Е. И. Для самых маленьких / Е. И. Янкелевич. - 5-е изд., испр. - М. : Физкультура и спорт, 1985. - 112 с. : ил. - (Физкультура и здоровье).

 

Сільське та лісове господарство 

224. Панько І. С. Тварини - друзі чи вороги? / І. С. Панько, В. І. Панько. - Київ : Урожай, 1989. - 160 с. : іл.

225. Основы сельского хозяйства : учеб. пособие / под. ред. И. М, Ващенко. - М. : Просвещение, 1987. - 576 с. : ил. (3 екз.)

 

 

Техніка. Технічні науки 

226. Бєлокурова Л. С. Як навчитися шити / Л. С. Бєлокурова. – Київ : Рад. шк., 1980. – 79 с. : іл.

227. Вязание : крючком и на спицах : метод. руководство. - М. : Диалог-информ, 1992. - 122 с. : ил. - (Умелые руки).

228. Вязание: из старого - новое. - М. : Ветеран, 1992. - 24 с. : ил. - (Библиотека домашней хозяйки). (2 екз.)

 Вязание-92. - М. : Легпромбытиздат, 1992. - 48 с. : ил.

229. Вязание: модели экстра / [сост. Н. Лобас, А. Полонский]. - Минск : Мила, 1993.- 96 с. : ил.

230. Девочкин К. Уют руками создают / К. Девочкин. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 93 с. : ил. – (Мир твоих увлечений)

231. Домашнее ательє / [сост. и обраб. Т. И. Яблонской].- [2-е узд.]. – Київ : Довіра, 1993. – 128 с. : ил. – ( Хозяйкина библиотека)

232. Искусство вязания / [сост. Л. А. Горностай , С. Марчук ]. - Житомир : Тетерев, 1992. - 40 с. : ил. (5 екз.)

233. Муравьев Е. М. Слесарное дело : учеб. пособие для учащ. 8 - 11 кл. сред. шк. / Е. М. Муравьев. - 2-е изд., дораб. и доп. - М. : Просвещение, 1990. - 176 с. : ил. ( 23екз.)

234. Лернер П. С. Токарна і фрезерна справа : навч. посіб. для учнів 9 - 10-х кл. / П. С. Лернер, П. М. Лук’янов. - Київ : Рад. шк., 1988. - 223 с. ( 10 екз.)

235. Полезные советы / [сост. М. Я. Оршевская]. – Вільнюс : Полюс, 1991. – 63 с. : ил.

236. Политехнический словарь / гл. ред. А. Ю. Ишлинский. - Изд. 2-е. - М. : Сов. энциклопедия, 1989. - 656 с.

237. Поляков В. О. Електротехніка : навч. посіб. для учнів 10 і 11 кл. серед. загальноосвітньої шк. / В. О. Поляков. - Вид. 2-ге, переробл. - Київ : Рад. шк., 1987. - 224 с. : іл. ( 36 екз.)

238. Ромашка : сб. / [сост. Н. Семкина]. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 108 с. : ил.

239. Ромашка : сб. / сост. Н. Семкина. – М. : Мол. гвардия, 1989. – 109 с. : ил.

240. Ромашка : сб. / [сост.З. Костюшина]. – М. : Мол. гвардия, 1987. – 124 с. : ил.

241. Ромашка : сб. / [сост.З. Костюшина]. – М. : Мол. гвардия, 1985. – 111 с. : ил.

242. Ромашка : сб. / [сост.З. Костюшина]. – М. : Мол. гвардия, 1984. – 95 с. : ил.

243. Ромашка : сб. / [сост.З. Костюшина]. – М. : Мол. гвардия, 1983. – 110 с. : ил.

244. Секреты старых хозяев / [упоряд. Т. П. Хоменко]. - Київ : Будівельник, 1993. - 78 с.

245. 700 практических советов (домашним умельцам и мастерам, домохозяйкам). Вып. 2 / [сост. О. К. Дячук, В. Я. Мельник]. - Киев : [б. в.], 1993. - 112 с. : ил.

246. Муравьев Е. М. Слесарное дело : учеб. пособие для учащ. 8 - 11 кл. сред. шк. / Е. М. Муравьев. - Изд. 2-е дораб. и доп. - М. : Просвещение, 1990. - 176 с. : ил. ( 2 екз.)

247. Тимко И. А., Тимко Н. И. Современная квартира: оборудование и уход. – Киев : УкрНИИНТИ, 1991. – 72 с. – (Серия. Архітектура, проектирование, градостроителство)

248. 1000 советов по домоводству. – М. : Маркетинг, 1991. – 59 с. ( 2 екз.)

249. Энциклопедия школьнику : для любознательных детей разного возраста / [сост. Г. П. Яковенко, Н. Г. Яковенко]. – Киев : Астарта : Основа, 1995. - 464 с. : ил.

 

Релігія 

250. Гудинг Д. Избранное. Т. 1 / Д. Гудинг, Д. Леннокс. - Минск : PRINTCORP, 2001. - 288 с.

251. Гудинг Д. Избранное. Т. 2 / Д. Гудинг, Д. Леннокс. - Минск : PRINTCORP, 2001. - 528 с.

252. Матеріяли конференції 1000-ліття хрещення Русі-України в місті Ноттінггам з нагоди з’їзду УАПЦ 24-25 серпня року Божого 1985. – Лондон ; Ноттінггам : [б. в.], 1985. – 51 с. : іл.

253. Рогозин П. Звідки все це з’явилося? / П. Рогозин. - Луцьк : [Б. в.], 1999. - 128 с. ( 2 екз.)

254. Якименко Б. Г. Краткий словарь-справочник по истории религий / Б. Г. Якименко. – М. : IRMOS, 1994. - 96 с.

 

Фольклор 

255. В тридевятом царстве : сказки народов СССР / переск. для детей А. Любарская ; рис. Б. Власова – Л. :Дет. лит., 1982. - 351 с. : ил.

256. Народные русские сказки / из сбор. А. Н. Афанасьева. - М. : Худож. лит., 1983. - 319 с. ( 2 екз.)

257. Узлы ветров: Морские мифы, сказки, легенды / [сост. Г. Д. Зленко]. - Изд. 3-е. - Одесса : Маяк, 1982. - 344 с. : ил.

  

Літературознавство 

258. Історія української літератури : у 2 т. Т. 1 : Дожовтнева література / [відп. ред. М. Т. Яценко]. - Київ : Наук. думка, 1987. - 630 с. : іл. ( 10 екз.)

259. Історія української літератури : у 2 т. Т. 2 : Радянська література / [відп. ред. М. Т. Яценко]. - Київ : Наук. думка, 1988. - 741 с. : іл. ( 10 екз.)

260. Лиснянская И. Музыка "Поэмы без героя" Анны Ахматовой / И. Лиснянская. - М. : Худож. лит., 1991. - 157 с. - (Массовая историко-литературная библиотека). ( 2 екз.)

261. Михайлин І. Л. Вивчення творчості Олександра Корнійчука в школі : посіб. для вчителів / І. Л. Михайлин. - Київ : Рад. шк., 1989. - 144 с. ( 2 екз.)

262. Наєнко М. К. Наука і кон’юктура : українське літературознавство 1917 - 1992 років / М. К. Наєнко. - К. : Фотовідеосервіс, 1993. - 141 с. - (Бібліотека українця ; №2-1). ( 2 екз.)

263. "Прапороносці" Олеся Гончара і зображення людини на війні : матеріали творчої конференції / [упорядкув. М. К. Наєнка]. - К. : Дніпро, 1985. - 141 с. : іл. ( 2 екз.)

264. Хрестоматия по детской литературе : учеб. пособ. / сост. А. Л. Табенкина, М. К. Боголюбская : под ред. Е. Е. Зубаревой. - 10-е изд., испр. - М. : Просвещение, 1988. - 463 с. : ил. ( 5 екз.)

 

Художня література 

265. Азимов А. Мертвое прошлое : сб. науч.-фантаст. произведений : пер. с англ. Ч. 2 / А. Азимов ; [сост. А. Белевцева]. - Киев : Альтерпресс, 1991. - 240 с. - (Библиотека зарубежной фантастики "Альтер" ; 1/2).

266. Алексин А. Позавчера и послезавтра : повести / А. Алексин. - М. : Сов. писатель, 1980. - 224 с. - (Библиотека произведений, удостоенных 267. Государственной премии СССР).

Антокольский П. Г. Сын : поэмы и стихотворения / П. Г. Антокольский ; 268. За далью-даль / А. Т. Твардовский. - Киев : Рад. шк., 1989. - 189 с. - (Школьная библиотека).

269. Бальзак Оноре де Ежені Гранде ; Селяни : романи : пер. з фр. / О. д. Бальзак. - Київ : Дніпро, 1981. - 468 с. - (Вершини світового письменства ; т. 38).

270. Бальзак Оноре де Сцены парижской жизни : пер. с фр. / О. д. Бальзак ; [сост. С. Брахман ]. - М. : Правда, 1986. - 352 с. - Содерж.: Герцогиня де Ланже ; Фачино Кане ; Пьер Грассу.

271. Безыменский В. Загадка акваланга ; Выиграш - смерть : детективные повести / В. Безыменский. - Киев : Полиграфкнига, 1991. - 304 с. - (Современный советский детектив).

272. Березко Г. Ночь полководца / Г. Березко ; "А зори здесь тихие..." / Б. Васильев. - М. : Правда, 1991. - 448 с. - (Библиотека журнала "Знамя").

Берроуз Э. Владыка Марса / Э. Берроуз ; [пер. с англ. Э. К. Бродерсен]. - М. : Композитор, 1992. - 108 с.

273. Берроуз Е. Тарзан, годованець великих мавп : роман / Е. Берроуз ; пер. з англ. Ю. Покальчука та О. Покальчука ; мал. С. Артюшенка. - Київ : Веселка, 1991. - 220 с. : іл.

274. Бестер А. Феномен исчезновения : науч.-фантаст. рассказы и роман : пер. с англ. / А. Бестер. - Киев : СВЕНАС, 1991. - 272 с. : ил. - (Детектив. Приключения. Фаетастика).

275. Биков В. Знак біди : повість / В. Биков ; пер. з білорус. Д. Пилипчука. - Київ : Веселка, 1993. - 256 с. : іл. - (Шкільна біліотека).

276. Быков В. Повести : Третья ракета. Сотников. Обелиск. Дожить до рассвета. Его батальоны : пер. с бел.. / В. Быков. - М. : Сов. писатель, 1986. - 592 с. : ил.

277. Быков В. Повести : пер. с бел. / В. Быков. - Київ : Рад. шк., 1989. - 416 с. : ил.

278. Быков В. Повести : Сотников. Обелиск. Дожить до рассвета. Пойти и не вернуться : пер. с бел. / В. Быков. - М. : Худож. лит., 1984. - 374 с. : ил.

279. Быков В. Сотников : повесть / В. Быков ; [пер. с бел. авт.]. - М. : Дет. лит., 1982. - 175 с. : ил. - (Школьная библиотека).

280. Быков В. Обелиск : пер. с бел.. / В. Быков ; Неизвестный солдат / А. Рыбаков. - М. : Мол. гвардия, 1985. - 235 с. : ил. - (Библиотека юношества).

281. Биков В. Обеліск : повісті / В. Биков ; пер. з білорус. М. П. Цівина. - Київ : Дніпро, 1978. - 348 с. : іл.

282. Биков В. Піти й не повернутися : повісті / В. Биков ; пер. з білорус. М. Цівина. - Київ : Дніпро, 1983. - 479 с. : іл. - (Єднання).

283. Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома : роман : для сред. шк. возр. / Г. Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной]. - Київ : Рад. шк., 1987. - 367 с. : ил.

284. Блаватская Е. Заколдованная жизнь : рассказанная гусиным пером / Е. Блаватская. - Днепропетровск : ДИАТО "Южная Пальмира", 1991. - 47 с.

285. Бондарєв Ю. Берег : роман / Ю. Бондарєв ; авт. пер. з рос. Н. Орлової. - Київ : Молодь, 1988. - 336 с. - (Звитяга).

286. Бондарев Ю. Горячий снег : роман / Ю. Бондарев. - М. : Худож. лит., 1988. - 368 с. - (Библиотека советского романа).

287. Бондарев Ю. Горячий снег : роман / Ю. Бондарев. - Харьков : Прапор, 1988. - 348 с. - (Доблесть).

288. Булгаков М. А. Багровый остров : ранняя сатирическая проза / М. А. Булгаков ; [сост. В. Сахарова]. - М. : Худож. лит., 1990. - 479 с.

289. Вайнер А. Лекарство против страха : роман, повесть / А. Вайнер, Г. Вайнер. - М. : Сов. писатель, 1986. - 496 с.

290. Василенко И. Волшебная шкатулка ; Артемка в цирке : повести / И. Василенко ; Ташкент - город хлебный / А. Неверов. Малышок / И. Ликстанов. Стожары / А. Мусатов. Витя Малеев в школе и дома / Н. Носов. - М. : Дет. лит., 1983. - 702 с. : ил. - (Библиотека мировой литературы для детей).

291. Васильев Б. А зори здесь тихие... / Б. Васильев. - Київ : Рад. шк., 1985. - 480 с.

292. Верн Ж. Дети капитана Гранта : роман / Ж. Верн ; [пер. с фр. А. А. Бекетовой ; послесл. Е. Брандиса ]. - Киев : Рад. школа, 1986. - 416 с. : ил. - (Библиотечная серия).

293. Верн Ж. Дети капитана Гранта : [роман] / Ж. Верн ; [ пер. с фр. А. Бекетовой ]. - М. : Машиностроение, 1983. - 640 с. : ил. - (Библиотека приключений ; т. 3).

294. Верн Ж. Замок у Карпатах : повість / Ж. Верн. - Львів : Світ, 1992. - 112 с. ( 2 екз.)

295. Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан. : роман / Ж. Верн ; [пер. с фр. И. Петрова]. - М. : Совэкспорткнига, 1992. - 336 с. : ил. - (Библиотека приключений).

296. Верн Ж. Таинственный остров : роман : для сред. и ст. шк. возраста / Ж. Верн ; пер. с фр. Н. Немчиновой и А. Худаковой ; ил. С. Фера. - Киев : Веселка, 1987. - 559 с.

297. Верн Ж. Таинственный остров : роман / Ж. Верн. - М. : Дет. лит., 1984. - 606 с. : ил. - (Библиотека приключений и научной фантастики). (2екз.)

298. Вовчок М. Рассказы из народного быта. Записки причетника : роман / М. Вовчок. - Киев : Дніпро, 1990. - 595 с. : ил. - (Библиотека украинской классики "Дніпро").

299. Во Х. Счастливая выдумка / Х. Во ; [сост. Л. Ю. Степанчук] : [пер. Н. М. Капельгородской, А. Р. Синько]. - Киев : Синопсис, 1992. - 104 с. - (Новые переводы: детектив ; вып. 2).

300. Войнич Э. Л. Овод : роман / Э. Л. Войнич ; [пер. с англ. Н. Волжиной]. - Днепропетровск : Промінь, 1982. - 286 с. : ил.

Войнич Э. Л. Овод : роман : пер. с англ. Н. Волжиной / Э. Л. Войнич. - Киев : Веселка, 1986. - 255 с. : ил.

301. Войнич Э. Овод : роман / Э. Войнич ; [пер. с англ. Н. Волжиной]. - Днепропетровск : Промінь, 1981. - 271 с. : ил.

302. Войнич Э. Сочинения : в 4 т. :[ пер. с англ.]. Т. 1 : Овод / Э. Войнич. - М. : Полигран, 1992. - 248 с.

303. Войнич Э. Сочинения : в 4 т. :[пер. с англ.]. Т. 2 : Джек Реймонд ; Оливия Лэтам / Э. Войнич. - М. : Полигран, 1992. - 280 с.

304. Войнич Э. Сочинения : в 4 т. : [пер. с англ.]. Т. 3 : Прерванная дружба / Э. Войнич. - М. : Полигран, 1992. - 200 с.

305. Воробьев К. Убиты под Москвой. Это мы, господи !.. : [повести] / К. Воробьев. - М. : Худож. лит., 1987. - 159 с.

306. Вулф Т. Домой возврата нет : роман / Т. Вулф ; [пер. с англ. Н. Галь, Р. Облонской]. - М. : Правда, 1990. - 688 с.

307. Высоцкий В. С. Песни и стихи / В. С. Высоцкий. - Нью-Йорк ; Киев : Изд-во "Литературное Зарубежье" : Слово, 1981 ; 1993. - 384 с.

308. Галл И. На крыльях пламени : повесть, рассказы : пер. с венгер. / И. Галл ; [сост. В. Середы]. - М. : Радуга, 1987. - 303 с.

309. Гамзатов Р. Очаг : поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов. - М. : Дет. лит., 1983. - 191 с. : ил.

310. Гамзатов Р. Четки лет ; Лирика : пер. с авар. / Р. Гамзатов. - М. : Худож. лит., 1986. - 399 с. - (Классики и современники). (Поэтическая библиотека).

311. Гарди Т. Мэр Кэстербриджа: история человека с характером : роман ; Рассказы : [пер. с англ.] / Т. Гарди. - М. : Правда, 1988. - 576 с.

312. Гарднер Э. С. Мейсон рискует : [пер. с англ. ] / Э. С. Гарднер. - М. : Политиздат, 1991. - 528 с.

313. Гарт Б. Габриэль Конрой : роман / Б. Гарт ; [пер. с англ. А. Старцева]. - М. : Правда, 1989. - 464 с. : ил.

314. Гарт Б. Находка в Сверкающей Звезде ; История одного рудника : рассказы, повесть : [пер. с англ.] / Б. Гарт. - М. : Правда, 1991. - 464 с. : ил. - (Мир приключений).

315. Гарт Б. Ф. Трое бродяг из Тринидада : рассказы : пер. с англ. / Б. Ф. Гарт. - М. : Дет. лит., 1988. - 302 с. : ил. - (Библиотечная серия).

316. Гимараинс Б. Рабыня Изаура / Б. Гимараинс ; [пер. с португ. А. Травина, А. Ежина]. - Київ : Співоче поле, 1991. - 160 с.

317. Гимараенс Б. Рабыня Изаура / Б. Гимараенс ; [пер. с португ. Е. В. Горбань]. - М. : Политиздат, 1991. - 144 с.

318. Гипнотический роман / [сост. В. Бойко]. - К. : Зовнішторгвидав України, 1993. - 464 с. : ил. - Содерж. : Поклонники змеи / Г. Эмар. Крокодилы / Верналь-Фонтениль. Центавры / А. Лихтенбергер. Факир / Н. Майер.

319. Гоголь Н. В. Избранные произведения : в 2 т. Т. 1 : Вечера на хуторе близ Диканьки ; Миргород / Н. В. Гоголь. - Киев : Дніпро, 1983. - 406 с.          ( 2 екз.)

320. Гоголь Н. В. Избранные сочинения : в 2 т. Т. 1 / Н. В. Гоголь. - М. : Худож. лит., 1984. - 575 с. - (Библиотека классики) (Русская литература).

321. Гоголь Н. В. ...К нам едет ревизор / Н. В. Гоголь. - М. : Мол. гвардия, 1979. - 447 с. : ил. - (Тебе в дорогу романтик).

322. Гоголь Н. В. Мертвые души : поэма / Н. В. Гоголь. - М. : Худож. лит., 1980. - 398 с.

323. Гоголь Н. В. Мертвые души : поэма / Н. В. Гоголь. - М. : Худож. лит., 1985. - 368 с. - (Классики и современники) (Русская классическая литература).

324. Гоголь Н. В. Мертвые души : поэма : для сред. и ст. шк. возраста / Н. В. Гоголь. - Киев : Веселка, 1980. - 419 с.

325. Гоголь Н. В. Миргород ; Портрет ; Шинель / Н. В. Гоголь. - Харьков : Прапор, 1975. - 367 с. : ил. - (Школьная библиотека).

326. Гоголь Н. В. Пьесы / Н. В. Гоголь ; [сост. И. Вишневской]. - М. : Мол. гвардия, 1977. - 256 с. : ил. - (Школьная библиотека).

327. Гоголь Н. В. Ревизор; Мертвые души; Шинель / Н. В. Гоголь ; Господа Головлевы; Сказки / М. Е. Салтыков-Щедрин : [вступ. ст., сост. и коммент. К. И. Тюнькина]. - М. : Дет. лит., 1982. - 718 с. : ил. - (Библиотека мировой литературы для детей).

328. Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. - Санкт-Петербург : Тайм-аут : ФМБ "Пирал", 1991. - 445 с.

329. Голон А. Анжелика и демон : роман / А. Голон, С. Голон ; пер. с фр. А. Науменко. - Киев : Молодь, 1992. - 528 с.

330. Голон А. Искушение Анжелики. Кн. 7 / А. Голон, С. Голон. - Львов : Хронос, 1991. - 212 с

331. Голсуорси Д. Конец главы : трилогия / Д. Голсуорси ; пер. с англ. - М. : Правда, 1984. - 800 с.

332. Голубчиков М. Угаданное : стихи / М. Голубчиков. - Киев : Гордон, 2004. - 108 с.

333. Гончаров И. А. Обломов : роман в 4 ч. / И. А. Гончаров. - М. : Сов. Россия, 1982. - 496 с. - (Школьная библиотека).

334. Горький М. Избранное / М. Горький. - М. : Дет. лит., 1986. - 686 с. : ил. - (Школьная библиотека).

335. Горький М. Дело Артамоновых : роман / М. Горький. - Киев : Дніпро, 1981. - 280 с. : ил. - (Школьная библиотека).

336. Грин А. Блистающий мир ; Бегущая по волнам ; Золотая цепь : романы / А. Грин. - Симферопль : Таврия, 1980. - 424 с.

337. Грин Г. Монсеньор Кихот : роман / Г. Грин ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. - М. : Мол. гвардия, 1989. - 240 с.

338. Гроссман В. Життя і доля : роман / В. Гроссман ; пер. з рос. В. Стефак. - Київ : Дніпро, 1991. - 831 с.

339. Гроссман В. За правое дело : роман. Кн. 1 / В. Гроссман. - М. : Сов. писатель, 1989. - 688 с.

340. Гу Хуа В долине лотосов : роман / Х. Гу ; пер. с кит. В. Семанова. - М. : Радуга, 1986. - 384 с. : ил.

341. Гюго В. Отверженные : [в 2 т.] : роман : [пер. с фр.]. Т. 1 / В. Гюго. - М. : Правда, 1979. - 800 с.

342. Гюго В. Отверженные : [в 2 т.] : роман : [пер. с фр.]. Т. 2 / В. Гюго. - М. : Правда, 1979. - 800 с.

343. Дар Ф. Я боюсь мошек : роман / Ф. Дар ; пер. с фр. В. Л. Заболотного. - М. : Владан, 1992. - 88 с.

344. Дефо Д. Молль Флендерс : роман / Д. Дефо ; пер. с англ. А Франковский. - Київ : Вік, 1991. - 299 с.

345. Джалиль М. Костер над обрывом : стихи и поэмы, письма, из воспоминаний о поэте / М. Джалиль ; [сост. Ч. Залиловой, С. Кошечкина]. - М. : Правда, 1987. - 576 с.

346. Джованьоли Р. Спартак : ист. повествование из VІІ века рисмкой эры / Р. Джованьоли ; пер. с англ. А. Ясной. - М. : Худож. лит., 1986. - 542 с.

347. Джованьоли Р. Спартак : роман / Р. Джованьоли ; пер. с англ. А. Ясной. - М. : Дет. лит., 1976. - 558 с. : ил. - (Библиотека мировой литературы для детей).

348. Джонс Дж. Отныне и вовек : роман / Д. Джонс ; [пер. с англ. А. Михалева]. - М. : Правда, 1989. - 768 с.

349. Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом / Ф. М. Достоевский. - Л. : Худож. лит., 1981. - 376 с. - (Классики и современники) (Русская классическая литература).

350. Достоевский Ф. М. Бедные люди ; Униженные и оскорбленные : романы / Ф. М. Достоевский. - Киев : Дніпро, 1981. - 480 с. - (Школьная библиотека).

351. Дрюон М. Железный король ; Узница Шато-Гайара : [из серии "Проклятые короли"] / М. Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой. - М. : Дружба народов, 1991. - 304 с.

352. Дрюон М. Яд и корона ; Негоже лилиям прясть : [из серии "Проклятые короли"] / М. Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой. - М. : Дружба народов, 1991. - 288 с.

353. Есенин С. Стихотворения и поэмы / С. Есенин ; [сост. Ю. Л. Прокушева]. - Киев : Веселка, 1982. - 159 с. : ил. ( 2 екз.)

354. Єфремов І.Година бика : наук.-фантаст.роман / І. Єфремов ; пер. з рос. Н. Лісовенко. - Київ : Дніпро, 1991. - 440 с.

355. Жуковский, К. Ф. Рылеев : [сб.]. - Київ : Дніпро, 1979. - 215 с. - (Школьная библиотека).

356. Загребельний П. Гола душа : повість (сповідь перед диктофоном) / П. Загребельний. - Київ : Преса України, 1992. - 153 с. - (Бібліотека "Молоді України").

357. Зощенко М. Голубая книга. Рассказы / М. Зощенко. - М. : Правда, 1989. - 624 с. : ил.

358. І прадіди в струнах бандури живуть : укр. романтична поезія першої половини ХІХ ст : збірник / упоряд. П. Хропка ; худож. П. Ткаченко. - Київ : Веселка, 1991. - 239 с. : іл. - (Шкільна бібліотека).

359. Ивашкевич Я. Красные щиты ; Мать Иоанна от Ангелов / Я. Ивашкевич ; [пер. с пол. Е. Лысенко]. - М. : Правда, 1988. - 480 с. : ил.

360. Избранные произведения : М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, В. А. Карамзин Н. М. Марфа-посадница, или Покорение Новгорода : повести ; Главы из "Истории Государства Российского / Н. М. Карамзин. - Л. : Худож. лит., 1989. - 432 с. - (Классики и современники) (Русская классическая литература).

361. Карелин Л. Пять романов : романи / Л. Карелин. - М. : Советский писатель, 1990. - 640 с.

362. Келлерман Б. Пляска смерти : роман : пер. с нем. / Б. Келлерман. - М. : Правда, 1986. - 480 с. : ил.

363. Колетт Избранное : романы / Колетт. - М. : Худож. лит., 1992. - 366 с.

364. Коллінз У. Твори : в 2 т. Т. 1 : Жінка в білому : роман : з англ. пер. О. Мокровольський / У. Коллінз. - Київ : Дніпро, 1989. - 586 с.

365. Коллінз У. Твори : в 2 т. Т. 2 : Місячний камінь : роман : з англ. пер. В. Коробко, Л. Суярко / У. Коллінз. - Київ : Дніпро, 1989. - 461 с.

366. Крісті А. Запізніла розплата ; Таємниця Індіанського острова : романи / А. Крісті ; [пер. з англ. В. Хижняка, В. Хазіна]. - Київ : Дніпро, 1991. - 304 с. - (Фантастика. Пригоди. Детектив).

367. Кронин А. Звезды смотрят в низ : роман / А. Кронин ; [пер. с англ. М. Абкиной]. - Донецк : Донбас, 1983. - 647 с.

368. Крушельницький А. Дужим помахом крил : роман із часів визвольних змагань, 1918-1920 рр. Т. 1 / А. Крушельницький. - Львів : Червона калина, 1992. - 175 с. - (Історична бібліотека ; ч. 1).

369. Крушельницький А. Дужим помахом крил : роман із часів визвольних змагань, 1918-1920 рр. Т. 2 / А. Крушельницький. - Львів : Червона калина, 1992. - 221 с. - (Історична бібліотека ; ч. 5).

370. Купер Джеймс Фенімор Піонери, або Біля витоків Саскуеханни : роман : для серед. та ст. шк. віку / Д. Ф. Купер. - Київ : Веселка, 1980. - 356 с.

371. Лазорський М. Патріот : [роман] / М. Лазорський. - Київ : Україна, 1992. - 261 с. - (Проза українського зарубіжжя).

372. Макаренко А. С.Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. - М. : Физкультура и спорт, 1982. - 640 с.( 3 екз.)

373. Ольжич О. Незнаному Воякові : заповідане живим / О. Ольжич ; [упоряд. Л. Череватенка]. - Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1994. - 432 с.

374. Опільський Ю. Іду на вас. Ідоли падуть / Ю. Опільський. - Львів : Вища шк., 1988. - 280 с.

375. П’янов В. Ламані-переламані і ... щасливі : спогади, есеї, нариси / В. П’янов. - Київ : Укр. письменник, 2005. - 269 с.

376. Тендряков В. Повести / В. Тендряков. - М. : Сов. писатель, 1986. - 608 с. : ил. - Содерж. : Суд ; Кончина ; Апостольская командировка ; Расплата.

377. Толстой Л. Н. Исповедь. В чем моя вера? / Л. Н. Толстой ; [подгот. текста Г. Галаган]. - Л. : Худож. лит., 1991. - 416 с.

378. Толстой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность / Л. Н. Толстой ; изд. подгот. Л. Д. Опульская. - М. : Наука, 1978. - 527 с. - (Литературные памятники).

379. Фет А. Воспоминания / А. Фет ; [сост. А. Тархова]. - М. : Правда, 1983. - 496 с. : ил.

380. Шолохов М. Они сражались за Родину. Судьба человека : гл. из романа, рассказ / М. Шолохов. - Днепропетровск : Промінь, 1984. - 230 с. : ил. - (Звитяга). ( 2 екз.)

381. Шолохов М. Поднятая целина : роман : в 2 кн. / М. Шолохов. - М. : Худож. лит., 1989. - 703 с. - (Тебе, юность).

382. Яворівський В. І засурмив янгол... : твори : у 3 т. Т. 1 : Публіцистика. Новели. Роман / В. Яворівський. - Київ : Глобус, 1993. - 320 с.

383. Яворівський В. І засурмив янгол... : твори : у 3 т. Т. 2 : Новели. Повість. Роман / В. Яворівський. - Київ : Глобус, 1993. - 334 с.

384. Яворівський В. І засурмив янгол... : твори : у 3 т. Т. 1 : Публіцистика. Новели. Роман / В. Яворівський. - Київ : Глобус, 1993. - 320 с.

385. Богатые тоже плачут : по одноименному телесериалу. Кн. 2 / [отв. ред. Н. Ещенко]. - М. : Интервидеокоммерс : Дрофа, 1992. - 416 с. - (Серия "Зарубежный кинороман").

386. Вейс Д. Убийство Моцарта : роман / Д. Вейс ; пер. с англ. Н. Ветошкиной, Э. Питерской. - Киев : Муз. Украина, 1989. - 368 с.

387. Вежинов П. Барьер. Измерения. Весы : пер. с болг. / П. Вежинов. - Москва : Худож. лит., 1989. - 398 с. - (Серия "Новый мир").

388. Веркор Сказки для горчичников / Веркор ; пер. с фр. М. Яснов. - Одесса : Два слона; Вариант, 1992. - 160 с. : ил. - (Литературная сказка).

389. Весь свет’90 : сб. современ. зарубеж. лит. / [сост. В. Бурич]. – Москва : Мол. гвардия, 1990. - 254 с. : ил.

390. Войнич Э. Л. Овод. Джек Реймонд : романы : пер. с англ. / Э. Л. Войнич. - Киев : Политиздат Украины, 1990. - 384 с.

391. Волшебная музыка : сказки о музыке и мастерах-музыкантах / [сост. А. Стельмашенко]. - Киев : Муз. Украйина, 1989. - 128 с. : ил. (2 екз.)

392. д’Арбо Ж. Чудище из Ваккареса : новеллы, сказки, стихи / Ж. д’Арбо ; пер. с провансальского Н. Кончаловской. - Москва : Худож. лит., 1986. - 239 с. : ил.

393. Гарт Фрэнсис Брет Габриэль Конрой : роман / Ф. Б. Гарт ; [пер. с англ. А. Старцева]. - М. : Правда, 1989. - 464 с. : ил.

394. Гашек Я. Твори : в 2 т. Т. 1 : Вибрані оповідання, нариси і фейлетони : пер. с чеш. /  Я. Гашек. - Київ : Дніпро, 1983. - 549 с.

395. Гашек Я. Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с чеш. Т. 2 : Рассказы ; Политические памфлеты ; Очерки 1909 - 1912 / Я. Гашек ; [сост. вступ. ст. С. В. Никольского]. - Москва : Худож. лит., 1983. - 559 с. : ил.

396. Герра Гарридо Р. Год вольфрама : роман / Г. Р. Герра ; пер. с исп. Э. Львовской, Р. Окунь. - Москва : Худож. лит., 1989. - 286 с. - (Современная испанская литература).

397.  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль : роман / А. Голон, С. Голон ; пер. с фр. П. Агапова. - Киев : Мыстэцтво, 1992. - 266 с.

398. Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. - Нововолынск : [б.в.], 1991. -    99 с.

399. Гофман Э. Т. Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с нем. Т 1 : Фантазии в манере Калло ; Принцеса Бландина ; Необыкновенные страдания директора театра / Э. Т. Гофман ; [сост. А. Болотниковой и А. Карельского]. - Москва : Худож. лит., 1991. - 318 с. : ил.

400.  д’Арбо Ж. Чудище из Ваккареса : новеллы, сказки, стихи / Ж. д’Арбо ; пер. с провансальского Н. Кончаловской. - Москва : Худож. лит., 1986. - 239 с. : ил.

401. Джалиль М. Костер над обрывом : стихи и поэмы, письма, из воспоминаний о поэте / М. Джалиль ; [сост. Ч. Залиловой, С. Кошечкина]. - Москва : Правда, 1987. - 576 с.

402. Джованьоли Р. Спартак : ист. повествование из VІІ века римской эры / Р. Джованьоли ; пер. с ит. А. Ясной. - Москва : Худож. лит., 1986. - 542 с.

403. Диб М. Кто помнит о море ; Пляска смерти ; Бог в стране варваров ; Повелитель охоты : романы : пер. с фр. / М. Диб ; [сост. С. Прожогиной]. - Москва : Радуга, 1989. - 416 с. - (Мастера современной прозы)

404. Дик Ф. К. Предпоследняя истина ; Игроки с Титана ; Духовное ружье : [пер. с англ.] /Ф. К. Дик. - Киев : А. С. К., 1993. - 493 с.

405. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба : [роман] / Ч. Диккенс ; пер. с англ.  А. Кривцовой и Е. Ланна. - Москва : Худож. лит., 1984. - 720 с. - (Библиотека классики). (Зарубежная литература).

406. Доде А. Малыш ; Письма с мельницы ; Письма к отсутствующему ; Рассказы по понедельникам : [пер. с фр.] / А. Доде ; [сост. Я. Лесюка]. - Москва : Правда, 1987. - 576 с. : ил.

407. Купер Джеймс Фенимор Красный Корсар : роман / Д. Ф. Купер ; пер. с англ. Н. Рыковой, С. Майзельс. - Одесса : Маяк, 1990. - 376 с. : ил. - (Морская библиотека).

408. Купер Джеймс Фенимор Мерседес из Кастилии, или пктешествие в Катай : роман / Д. Ф. Купер ; [пер. с англ. Ф. Л. Мендельсона] ; худож. Е. В. Попов. - Одесса : Маяк, 1985. -   389 с. : ил. - (Морская библиотека).

409. Купер Джеймс Фенімор Піонери, або Біля витоків Саскуеханни : роман : для серед. та ст. шк. віку / Д. Ф. Купер. - Київ : Веселка, 1980. - 356 с.

410. Ладлэм Р. Сделка Райнемана : роман / Р. Ладлэм. - Минск. : [б. и.], 1992. - 301 с.

411. Лану А. Любий друг Мопассан : роман / А. Лану ; [пер. з фр. В. Решетилова та  І. Берман]. - Київ : Вища шк., 1983. - 487 с.

412. Лану А. Пчелиный пастырь : 01роман] / А. Лану ; пер. з фр. Е. и Н. Любимовых. - Москва : Радуга, 1985. - 368 с.

413. Ларни М. 4-й позвонок или мошенник поневоле : роман / М. Ларни ; [пер. с фин. В. Богачева]. - Москва : ИПО "Полтгран", 1992. - 272 с.

414.  Латинская Америка : лит. альманах : [сб.]. Вып. 3. -   Москва : Худож. лит., 1985. - 623 с.

415. Леблан М. Хрустальная пробка ; Восемь ударов стенных часов. : [ пер. с фр.] / М. Леблан. – Москва : Скифы, 1991. – 304с.

416. Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого / С. Лем ; [пер. с пол. Д. Брускина]. - Таллин : ТАО "Глаголъ", 1992. - 96 с.

417. Лем С. Катар : наук.-фантаст. роман / С. Лем ; [пер. з пол. І. Сварник]. - Львів : Каменяр, 1982. - 136 с. : іл.

418. Лем С.Кіберіада : пер. з пол. / С. Лем. - Київ : Дніпро, 1990. - 815 с. - (Фантастика. Пригоди. Детектив).

419. Літош І.Памяць сэрца : вершы, пераклады / І. Літош. - Київ : Етнос, 2004. - 144 с. : іл. - (Багатомовна поезія України).

420.  Лозинський В. Проклятий камінь : повість з козацьких часів / В. Лозинський. - Львів : Червона калина, 1992. - 182 с. - (Мала бібліотека "Червоної калини" ; Ч. 3).

421.  Лондон Д. Белый клык : повесть ; Рассказы : [пер с англ.] / Д. Лондон ; Рассказы о животных : [пер. с англ.] / Э. Сетон-Томпсон. Бемби : лесная сказка : [пер. с нем.] /                   Ф. Зальтен. - Москва : Дет. лит., 1982. - 654 с. : ил. - (Библиотека мировой литературы для детей ; т. 48

422.  Лондон Д. Путешествие на "Снарке". Рассказы : [пер. с англ.] / Д. Лондон. – Москва : Правда, 1988. - 464 с. : ил. - (Мир приключений).

423.  Лоті П. Допоки житиму... : роман / П. Лоті ; пер. з фр. С. Пінчук. - Київ : Молодь, 1991. - 160 с.

424.Лю Цін Історія початку : роман / Ц. Лю ; пер. з кит. І. Чирко. - Київ : Дніпро, 1988. - 511 с.

425. Мазуччо Гвардато Новеллино : итальян. новелла эпохи Возрождения / Г. Мазуччо. - Южно- Сахалинск : Надежда, 1991. - 432 с.

426. Манн Г. В защиту культуры : сб. ст. : пер. с нем. / Г. Манн ; сост. и предисл.  Г. Знаменской. - Москва : Радуга, 1986. - 413 с.

427. Манн Т. Иосиф и его братья : [роман]. Т.1 : Былое Иакова ; Юный Иосиф ; Иосиф в Египте (ч. 1-4) / Т. Манн ; [пер. с нем. С. Апта]. - Москва : Правда, 1991. - 720 с.

428. Манн Т. Иосиф и его братья : [роман]. Т. 2 : Иосиф в Египте (разд. 5-7) ; Иосиф-кормилец / Т. Манн ; [пер. с нем. С. Апта]. - Москва : Правда, 1991. - 720 с.

429. Манн Т. Лотта в Веймаре : роман / Т. Манн ; пер. с нем. Н. Ман. - Ленинград : Худож. лит., 1990. - 288 с. : ил.

430. Манн Г. Эпоха. Жизнь. Творчество : переписка, статьи / Г. Манн, Т. Манн ; пер. с нем.  С. Апта. - Москва : Прогресс, 1988. - 496 с. : ил.

431. Марриет Ф. Собрание сочинений : в 8 т. Т. 1 : Морской офицер Франк Мильдмей ; Приключения Джейкоба Фейтфула / Ф. Марриет. - Ставрополь : Кавказский край, 1993. - 608 с.

432. Марриет Ф. Мичман Тихоня : роман / Ф. Марриет ; [пер. В. А. Томилова]. - Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1987. - 320 с.

433. Мацумото С. Поблекший мундир / С. Мацумото ; [пер. с яп. Б. В. Раскина]. - Москва : Прогресс, 1987. - 272 с. - (Политический роман).

434. Межелайтис Э. Лирика : стихи : пер. с литов. / Э. Межелайтис. - Москва : Сов. писатель, 1991. - 96 с.

435.  Мелик Р. Избранные стихи : пер. с фр. / Р. Мелик ; вступ. сл. С. Капутикян. - Москва : Радуга, 1988. - 215 с.

436.  Мелвилл Г. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 2 : Тайпи : роман ; Израиль Поттер. Пятьдесят лет его изгнания : роман : пер. с англ. / Г. Мелвилл ; [сост. Ю. Ковалева]. - Ленинград : Худож. лит., 1987. - 456 с.

437.  Мина Х. Парус и буря ; Судьба моряка : романы : пер. с араб. / Х. Мина. - Москва : Радуга, 1985. - 448 с.

438. Минко М. Стекляный мост : повести и рассказы : пер. с нидерл. / М. Минко. - Москва : Радуга, 1989. - 254 с.

439. Місарж К. Околиця : роман / К. Місарж ; пер. з чес. В. Пасічна та Г. Сиваченко. - Київ : Молодь, 1989. - 272 с.

440. Младшие современники Шекспира / под ред. А. А. Аникста : [сост. А. Н. Горбунов, С. Э. Таск]. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 592 с. - (Университетская библиотека).

441. Моравиа А. Презрение : роман : пер с итал. / А. Моравиа. - Москва : Радуга, 1990. - 320 с. - (Библиотечная серия).

442. Моррелл Д. Рэмбо : Рэмбо-І ; Рэмбо-ІІ ; Рэмбо-ІІІ : [пер. с англ.] / Д. Моррелл. - Киев : Полиграфкнига, 1993. - 464 с.

443. Мориак Ф. Жизнь Жана Расина / Ф. Мориак ; Исповедь Никола / Ж. де Нерваль ; Стелло или Синие демоны / А. де Виньи :[ пер. с фр.]. - Москва : Книга, 1988.

444. Моримура С. Контейнеры смерти : роман / С. Моримура ; [пер. с яп. Л. Левина]. - Москва : Прогресс, 1984. - 328 с.

445. Моруа А. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 1 : Три Дюма, ч. 1-7 : [пер. с фр.] / А. Моруа ; [сост. и общ. ред. М. Ваксмахера]. - Москва : Пресса, 1992. - 320 с.

446.  Моруа А. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 3 : Прометей, или Жизнь Бальзака, ч. 1-2 : [пер. с фр.] / А. Моруа ; [сост. и общ. ред. М. Ваксмахера]. - Москва : Пресса, 1992.- 336 с.

447. Моруа А. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 6 : Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго, ч. 8-10. Литературные портреты : [пер. с фр.] / А. Моруа ; [сост. и общ. ред. М. Ваксмахера ]. - Москва : Пресса, 1992. - 320 с.

448. Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго / А. Моруа ; пер. с фр.  Н. Немчиновой и М. Трескунова. - Москва : Радуга, 1983. - 576 с.

449.  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа ; пер. с фр. Я. Лесюка и  Н. Немчиновой. - Киев : Вища шк., 1986. - 526 с.

450. Моруа А. Фиалки по средам : рассказы / А. Моруа ; [пер. с фр.]. - Москва : Патриот, 1991. -  112 с.

451. Моэм С. Маг : роман / С. Моэм ; [пер. с англ. Н. Кролик, Г. Герасимова]. - Москва  : Арена, 1991. - 192 с.

452. Моэм С. Рождественские каникулы / С. Моэм ; пер. с англ. Р. Облонская. - Москва : Книга и бизнес, 1992. - 189 с.

453. Нарайан Р. К.Тигр для Мальгуди : пер. с англ. / Р. К. Нарайан. - Москва : Радуга, 1986. - 368 с.

454. Нефф В. Перстень Борджа : вторая ч. трилогии / В. Нефф ; пер. с чеш.                      В. Мартемьяновой. - Москва : Худож. лит., 1990. - 335 с. : ил. - (Зарубежный роман ХХ века)

455. Нефф В. Прекрасная чародейка : третья ч. трилогии / В. Нефф ; пер. с чеш.                        Н. Аросевой. - Москва : Худож. лит., 1990. - 383 с. : ил. - (Зарубежный роман ХХ века).

456. Новелла эпохи Возрождения : [сост., предисл., примеч. Б. Б. Бунич-Ремизова]. - Киев : Политиздат Украины, 1990. - 479 с.

457. Нодье Ш. Жан Сбогар / Ш. Нодье ; Ученик / П. Бурже ; Большой Мольн / Ален-Фурнье : пер. с фр. - Москва : Правда, 1990. - 576 с.

458. Нортон Э. Звездная стража / Э. Нортон ; Свет и тьма / Р. Желязны ; Двойная звезла/ Р. Хайнлайн : [пер. с англ.]. - Ставрополь : Каказкий край, 1992. - 537 с. : ил. - (Фантастика).

459. Нурисье Ф. Праздник отцов ; Вперёд, спокойно и прямо : романы : пер. с фр. /               Ф. Нурисье. - Москва : Худож. лит., 1991. - 349 с.

460. Оберіг : укр. та зарубіжна фантастика / [упоряд. Л. Баластрик]. - Київ : Боривітер, 1992. - 159 с. : іл. - (Таємниці. Пригоди. Фантастика ; № 1).

461. Орчи Э. Лига Красного цветка / Э. Орчи. - Киев : Україна, 1992. - 376 с.

462. Павлик П. Река : повесть / П. Павлик ; пер. с чеш. В. Петровой. – Москва : Радуга, 1986. - 232 с. - (Современная зарубежная повесть).

463.       Парадисис А. Жизнь и деятельность Балтазара Коссы: Папа Иоанн ХХІІІ /             А. Парадисис ; [пер. с новогреч. А. Сенкевича]. - Москва : ТАКТ, 1990. - 224 с. : ил.

464. Параллели : сб. науч.-фантаст. произведений писателей ГДР / [сост. Ю. С. Новиков]. - Москва : Мол. гвардия, 1980. - 239 с. : ил. - (Библиотека современной фантастики).

465.  Пелин Е. Избранное : пер. с болг. / Е. Пелин. - М. : Худож. лит., 1986. - 367 с. : ил.

466. Пий Р.-В. Обличитель : роман : пер. с фр. / Р. -. Пий. - Москва : Радуга, 1984. -  320 с. : ил.

467. Пим Б. Несколько зеленых листьев : роман / Б. Пим ; пер. с англ.  Н. Емельянниковой,      Е. Осеневой. - Москва : Худож. лит., 1987. - 318 с.

468. Пионовый фонарь : японская фантастическая проза : пер. с яп. / [сост., предисл.                 Г. Дуткиной. - Москва : Худож. лит., 1991. - 399 с.

469. Пласковітис С. Гребля : роман / С. Пласковітис ; пер. з новогрец. В. Степаненко та            Т. Чернишова. - Київ : Дніпро, 1986. - 157 с.

470. Плугарж З. В шесть вечера в "Астории" : роман : пер. с чеш. / З. Плугарж. – Москва: Радуга, 1986. - 527 с.

471. По ходу пьесы: три детективных романа : сборник. - Киев : Мыстэцтво, 1990. -               474 с. - Содерж.: По ходу пьесы / Е. Эдигей. Душной ночью в Каролине / Д. Болл. Дама в очках и с ружьем в автомобиле / С. Жапризо.

472. Пожнешь бурю / [сост. Ю. Я. Лидский]. - Киев : Политиздат Украины, 1987. - 276 с.

473. Потье Э. Песни. Поэмы. Сонеты / Э. Потье ; пер. с фр. и сост. В. Дмитриева. - Москва : Худож. лит., 1986. - 256 с.

474. Поэзия : альманах. Вып. 50. - Москва : Мол. гвардия, 1988. - 269 с.

475.  Поэзия : альманах. Вып. 53. - Москва : Мол. гвардия, 1989. - 222 с.

476. Прево А. История одной гречанки ; История кавалера де Грие и Манон Леско : [ пер. с фр.] / А. Прево. - Киев : Вік, 1993. - 333 с.

477. Прево А. Осень женщины / А. Прево ; Доминик / Э. Фромантен : [пер. с фр.]. – Киев : Україна, 1993. - 384 с. : ил. - (Библиотека любовного романа).

478. Предания о неземных пришельцах : науч.-фантаст. повести и рассказы писателей ГДР : пер. с нем. / [сост. и авт. предисл. и спр. об авт. Э. Симон]. - Москва : Радуга, 1991. - 447 с.

479. Прелестные картинки: Французская новелла эпохи Возрождения. - Москва : Анион-1, 1991. - 319 с. - (Любовно-куртуазный роман).

480. Приключения Одиссея / [пересказ для детей поэмы "Одиссея" Гомера Н. А. Куна]. - Киев : Савега, 1993. - 160 с. : ил.

481. Рид М. Оцеола, вождь семинолов : повесть о Стране Цветов / М. Рид ; [пер. с англ.  Б. Б. Томашевского]. - [Переизд.]. - Москва : Дет. лит., 1988. - 384 с. : ил.

482. Скотт В. Собрание сочинений : в 8 т. Т. 7 : Пират / В. Скотт ; [сост. Д. М. Урнова]. - Москва: Правда, 1990. - 512 с. : ил. - (Библиотека "Огонек").

 

483. Скотт В. Собрание сочинений : в 8 т. Т. 8 : Квентин Дорвард / В. Скотт ; [сост.  Д. М. Урнова]. - Москва М. : Правда, 1990. - 480 с. - (Библиотека "Огонек").

 

Етика. Естетика 

484. Богат Е. ...Что движет солнце и светила : любовь в письмах выдающихся людей : очерки / Е. Богат. - Киев : Веселка, 1986. - 255 с. : ил.

485. Холландс Э. Пойман чтобы быть свободным / [сост. М. Фаундейшен]. -Минск : Пикорп, 1993. - 156 с.

 

Довідкові видання 

486. Відверто про наркоманію: щоб не занепастити молодість : анот. бібліогр. покажч. Вип.1 / Держ. б-ка України для юнацтва ; [уклад. Є. Коршунова]. - Київ : [б. в.], 2003. - 40 с. 

487. Молодь і СНІД: серйозний погляд : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва ; [ уклад.: Кулик Є, Мельник Н., Сьомка О.]. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ : [б. в.], 2005. - 48 с. ( 4 екз.)

Додаткова інформація